UCHWAŁA NR 538/XXXII/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka

UCHWAŁA NR 538/XXXII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2013 roku  


w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, z 2007r. nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 92, poz. 753 i nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. nr 21, poz. 113, nr 149, poz. 887 i nr 217, poz. 1281), art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008r. nr 45, poz. 271 ze zmianami: Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505 i nr 234, poz. 1570, z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 31, poz. 206, nr 92, poz. 753, nr 95, poz. 788 i nr 98 poz. 817, z 2010r. nr 78, poz. 513 i nr 107, poz. 679, z 2011r. nr 63, poz. 322, nr 82, poz. 451, nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, nr 113, poz. 657 i nr 122, poz. 696 oraz z 2012r. poz. 1342 i poz. 1544), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka i samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:
§ 1.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27  listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Z 2012 r. poz. 9286), określający rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

        Przewodniczący
              Rady Miasta Płocka


               Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 27 lutego 2013, godzina 10:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 223
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji