Uchwała Nr 761/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku.

Uchwała Nr 761/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 199, poz.1937, Nr 96, poz. 874) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z 2003 r. Nr 144, poz. 1204, Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. (Dz. Urz. z 2004 r. Nr 100, poz. 2453), wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu punktu 10.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PŁOCKA


TOMASZ KORGA

 

UZASADNIENIE


Opłata uiszczana przy zakupie biletów w autobusie komunikacji miejskiej pobierana jest przez kierowców na mocy Uchwały Nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o.

Kwestię ustalania opłat przy zakupie biletów w autobusie komunikacji miejskiej przez radę gminy rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie, rozpatrując sprawę ze skargi Gminy Miasta Stargard Szczeciński. W wydanym wyroku z dnia 20 lutego 2003 roku stwierdził, cyt.: „niedopuszczalność ustalania zróżnicowanych opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji autobusowej przez radę gminy na tych samych trasach w zależności tylko od miejsca zakupu biletu”. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia przywołał przepis art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach, który stanowi, że ceny urzędowe mają charakter cen maksymalnych, chyba że organ administracji publicznej, w przepisach wydanych na podstawie ustawy, ustali inaczej.

Wobec powyższego ceny maksymalne ustalone przez radę gminy nie powinny podlegać obniżkom lub podwyżkom ze względu na zróżnicowanie miejsca nabycia biletu. W istocie rzeczy konstrukcja, która daje możliwość takich zmian tworzy formę opłaty dodatkowej za przejazd na podstawie biletu nabytego u kierowcy, której ustalenie przez radę gminy nie mieści się w zakresie kompetencyjnym, określonym w art. 34a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe /Dz.U. z 2000r. nr 50 poz. 601 ze zm./.

Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym staje się podjęcie niniejszej uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 08:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 069
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji