UCHWAŁA NR 561/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka

  UCHWAŁA NR 561/XXXIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2013 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1

W uchwale nr 512/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka wprowadza się następujące zmiany:
1. §1 ust. 2 pkt 3 zmienia się na „ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21)”,
2. §2 pkt 14 zapis „art. 3, ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U z 2010 r, Nr 185, poz.  1243 z późn. zm)” zastępuje się „art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.”
3. §2 pkt 16 zapis „art. 3 ust 3 pkt 7” zastępuje się „art. 3 ust 1 pkt 10”,
4. §2 pkt 17 zapis „art. 3 ust. 3 pkt 3a oraz 8b” zastępuje się „art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz 12”,
5. §2 pkt 20 zapis „art. 3 ust. 2” zastępuje się „art. 3 ust.4”,
6. §2 pkt 23 skreśla się „art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach oraz”,
7. §2 pkt 24 zapis „art. 3 ust. 3 pkt 15a” zastępuje się „art. 3 ust. 1 pkt 24”,
8. skreśla się §8 ust. 1 pkt 6,
9. §11 ust. 3 zapis „27 kwietnia 2001 r.” zastępuje się „14 grudnia 2012 r.”, 
10. §17 ust. 1 cyfrę „7” zastępuje się cyfrą „1”,
11. §20 ust. 2  otrzymuje brzmienie:
„Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w ilość pojemników i worków dostosowanych do potrzeb mieszkańców i liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość ich opróżniania, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów określonych w ust. 1, o ile Gmina-Miasto Płock w drodze uchwały nie przejmie tego obowiązku, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę”.
12. §20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, dezynfekując je co najmniej raz w miesiącu w okresie od maja do września oraz co najmniej raz na dwa miesiące w pozostałych miesiącach, o ile obowiązki te nie zostaną przerzucone na podmiot odbierający odpady”.
13. §20 ust. 5 pkt 2 ppkt b dodaje się po średniku:
„dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemnościach 240 l, 770 l oraz 1100 l do zbierania odpadów zebranych zgodnie z §15 ust 1 pkt 1-5 (suche) w przypadku, gdy na terenie nieruchomości nie ma wystarczająco dużo miejsca na ustawienie „gniazd”, szczególnie na obszarze zabudowy kamienicznej. Pojemnik musi być oznaczony napisem SEGREGOWANE”.
14. §20 ust. 5 pkt 2 ppkt c dodaje się po średniku:
„dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemnościach 240 l, 770 l lub 1100 l do zbierania odpadów zebranych zgodnie z §15 ust. 1 pkt 6 (mokre-BIO) w przypadku, gdy na terenie nieruchomości nie ma wystarczająco dużo miejsca na ustawienie „gniazd”, szczególnie na obszarze zabudowy kamienicznej. Pojemnik musi być oznaczony napisem BIO”.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

 

        Artur Jaroszewski

 

 

 

 


UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228) Gmina-Miasto Płock podjęła decyzję o przejęciu (jako część usługi) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany zapisów § 20 ust. 2 i 3 Regulaminu, w którym to właściciel nieruchomości zobowiązany był do wykonania obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów oraz utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.

Zmiany w §1, §2 i §11 związane są z dostosowaniem się do przepisów wprowadzonych ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. Z 2013 r., poz. 21). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, o której mowa w Regulaminie, została uchylona.

Zmiany w §17 w ust. 1 oraz w § 20 ust. 2 i 3 związane są z ujednoliceniem aktów prawa miejscowego, szczególnie z uchwałą nr 514/XXX/20212 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Płocka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i sposobu świadczenia usług przez gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  której zapisy dot. pojemników również zostały zmienione.

Zmiana §20 ust. 5 związana jest z uelastycznieniem systemu pojemników, jakie mogą być stosowane na terenie miasta Płocka. Z uwagi na ograniczone miejsce na terenie podwórek domów kamiecznicznych lub też braku miejsca na ustawienie zestawu trzech pojemników  do segregacji odpadów, powzięto decyzję o zmianie tego zapisu na rzecz zmniejszenia pojemności i sposobu segregacji, jaka jest prowadzona w miejscu wystawienia pojemnika. Należy zaznaczyć, że ten sam sposób segregacji występuje w domach jednorodzinnych (frakcja sucha i mokra w oddzielnych workach) i nie jest niezgodny z przyjętym na terenie miasta Płocka systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 27 marca 2013, godzina 13:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 502
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji