UCHWAŁA NR 713/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka w latach 2008-2009, w tym Planu gospodarki odpadami

UCHWAŁA NR  713/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka w latach 2008-2009, w tym Planu gospodarki odpadami


 Na podstawie art.7 ust.1, pkt 1, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, ze zm: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; Dz.U. z 2007 roku, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 200, poz.1688; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz.1218), w związku z art.18 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ((Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz.708, Nr 138, poz.865, Nr 154, poz.958, Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz.1664, z 2010r. Nr 21, poz.104, Nr 28, poz.145, Nr 40, poz.227), a także art.14 ust.6 i 12b pkt 3 i 4 oraz art. 13  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz.251, Nr 88, poz.587, z 2008r. Nr 138, poz.865, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464, z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz.666, z 2010r. Nr 28, poz.145)  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1


Przyjmuje się "Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka w latach 2008-2009, w tym Planu gospodarki odpadami", stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

 
 Uchwałą Nr 486/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku przyjęto "Program ochrony środowiska dla miasta Płocka" i "Plan gospodarki odpadami dla miasta Płocka", stanowiący integralną część programu.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa i radzie powiatu lub radzie gminy, natomiast co cztery lata należy aktualizować plany gospodarki odpadami.
W maju 2008 roku dokonano sprawozdania z realizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami oraz uchwałą nr 358/XXV/08 z dnia 24.06.2008 r. przyjęto nowy Plan gospodarki odpadami.
Niniejszy raport jest wypełnieniem przez Prezydenta Miasta Płocka ustawowego obowiązku przedłożenia tych dokumentów Radzie Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 28 maja 2010, godzina 09:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 457
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji