Projekty uchwał

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny. W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 861 ze zm.) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności. Udziału w sesji nie wezmą również przedstawiciele spółek komunalnych oraz innych jednostek i instytucji (nie dotyczy podmiotów zaproszonych przez Prezydenta Miasta Płocka). Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję online na bieżąco na plock.eu.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wręczenie medalu „Zasłużony dla Płocka” nadanego pośmiertnie Panu Tomaszowi Kolczyńskiemu.
3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Rozpatrzenie „Raportu o stanie miasta Płocka” i głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania:
a) przedstawienie „Raportu o stanie miasta Płocka” przez Prezydenta Miasta Płocka,
b) debata nad „Raportem o stanie miasta Płocka”,
c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania (druk nr 541).
5) Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2020 roku w ramach realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2020-2024”.
6) Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Miasta Płocka z 27 maja 2021 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2021-2049 (druk nr 565),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021 (druk nr 566),
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2020 rok (druk nr 542):
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2020 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock,
c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2020 rok,
4. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2020 rok (druk nr 543):
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka za 2020 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta,
5. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Misja przedszkolak – równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” o numerze: RPMA.10.01.04-14-e132/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna (druk nr 553),
6. przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie miasta Płocka pod nazwą „Płockie Orły” (druk nr 554),
7. wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Stara Biała porozumienia międzygminnego w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Biała (druk nr 555),
8. przygotowania projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka (druk nr 556),
9. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 557),
10. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2021-2022” (druk nr 562),
11. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2021-2023” (druk nr 563),
12. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Płocku oznaczonych jako działki nr 220 o powierzchni 0,1036 ha przy ul. Bielskiej 27, nr 214 o pow. 0,1363 ha przy ul. Bielskiej 39, nr 213 o pow. 0,0669 ha przy ul. Bielskiej 41, nr 633/1 o pow. 0,3444 ha i nr 339/2 o pow. 0,1345 ha przy ul. Chopina, nr 220/6 o pow. 0,0557 ha, nr 221/18 pow. 0,5142 ha i nr 221/19 o pow. 0,0268 przy ul. Miodowej oraz nr 208/1 o pow. 0,1751 ha ul. Kobylińskiego stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, na nieruchomości położone w Płocku przy ul. Nowy Rynek oznaczone jako działki nr 262/8 o pow. 0,8269 ha, nr 263/1 o pow. 0,0549 ha i nr 262/10 o pow. 0,4184 ha stanowiące własność RYNEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (druk nr 564),
13. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie-Miasto Płock lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych (druk nr 567),
14. skargi z dnia 03.02.2021 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (druk nr 558),
15. skargi z dnia 28.02.2021 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (druk nr 559),
16. rozpatrzenia petycji z dnia 6 maja 2021 r. w przedmiocie przeniesienia przystanku autobusowego (druk nr 560),
17. rozpatrzenia petycji z dnia 19.05.2021 r. złożonej w interesie publicznym (druk nr 561).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 18 czerwca 2021, godzina 10:04)
  • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
  • Nadzór nad treścią: Marta Komorkowska
  • Ilość wyświetleń: 1 639
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 22 czerwca 2021, godzina 14:03
  • Historia aktualizacji

  • 22 czerwca 2021, godzina 14:03 Aktualizacja dokumentu
    18 czerwca 2021, godzina 10:07 Aktualizacja dokumentu