UCHWAŁA NR 529/XXXVII/09 z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie :wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock przy ul. Kobiałka w Płocku.

UCHWAŁA NR 529/XXXVII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie :wydzierżawienia nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność Gminy-Miasto Płock przy ul. Kobiałka  w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17,poz.128 )  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r., Nr 130, poz. 1087,Nr 169, poz.1420, Nr175, poz.1459, z 2006r. Nr 104,poz. 708, Nr 220,  poz.1600,Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;
                                      
§1
                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o pow. 5000 m2   zlokalizowanej jako część działki nr 99  przy ul. Kobiałka w Płocku dla Wiesława Pekróla z przeznaczeniem pod uprawy na okres  2 lat .         
     §2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.
          
           §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz  Korga


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  nieruchomości gruntowej o pow. 5000 m 2  stanowiącej  część działki nr 99  zlokalizowanej przy ul. Kobiałka w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy  wystąpił dotychczasowy dzierżawca Wiesław Pekról.
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy: od 01.03.1999r. do 30.09.2000r., od 01.05.2001r. do 30.04.2004r., od 01.05.2004r. do 30.09.2004r., od  01.04.2005r.  do 31.03.2006r. i od 01.03.2007r.  do 30.11.2008r. oraz bezumowne korzystanie w okresie od 01.10.2004r. do 31.03.2005r. i od 01.04.2006r. do 28.02.2007r.    to jest łącznie 112 m-cy.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości Gminy- Miasto Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek na okres  2 lat.
Zawarcie umowy dzierżawy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 01 czerwca 2009, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 799
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji