UCHWAŁA Nr 128/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: zawarcia z Powiatem Sierpeckim porozumienia w sprawie realizacji zadań Powiatu Sierpeckiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy Płock.

UCHWAŁA Nr 128/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie: zawarcia z Powiatem Sierpeckim porozumienia w sprawie realizacji zadań Powiatu Sierpeckiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy Płock. 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.  Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 5 ust. 2, ust. 3 i ust.4 oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r.            Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Powiatem Sierpeckim porozumienia w sprawie realizacji zadań Powiatu Sierpeckiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego                    w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy Płock.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

 § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Treść porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E:


Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ustanowione zostały zasady postępowania wobec kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze lub powiatowe centra pomocy rodzinie, w przypadku gdy na terenie powiatu nie ma ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
 Powiat Sierpecki nie posiada ośrodka adopcyjno-opiekuńczego jako własnej jednostki organizacyjnej w celu realizacji wyżej wymienionych zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu sierpeckiego. Ze strony Powiatu Sierpeckiego została złożona propozycja realizacji tych zadań przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy                w Płocku i podpisania w tym zakresie stosownego porozumienia. Przedmiotem porozumienia będzie prowadzenie na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych i wydawania stosownych zaświadczeń kwalifikacyjnych. 
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, natomiast do wyłącznej właściwości rady powiatu (rady miasta - w przypadku miasta na prawach powiatu) należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, stąd też przedstawiamy niniejszy projekt uchwały.     

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 986
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji