projekty uchwał
Sesja VIII - 26-05-2015

 

OBWIESZCZENIE 

 

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Do pobrania: projekty uchwał

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 maja 2015 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się VIII Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Porządek obrad 

1/Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Miasta Płocka.

2/Wręczenie medali „Zasłużony dla Płocka”:

Pani Marii Łukawskiej-Siedleckiej

Pani Barbarze Szurgocińskiej

Pani Hannie Witt-Paszta

Panu Tomaszowi Korga

Panu Zygmuntowi Markowi Mokrowieckiemu 

Panu Adamowi Wiśniewskiemu.

3/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4/Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka z 28.04.2015 roku.

5/ Informacja o działalności organizacji pozarządowych.

6/ Informacja z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. 

7/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015-2031,

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015,

3. powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,

4. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Romanowi Marcinkowskiemu,

5. wniosku do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zwiększenie    liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku,

6. likwidacji publicznego liceum profilowanego dla dorosłych,

7. likwidacji publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

8. likwidacji publicznego technikum dla dorosłych,

9. likwidacji publicznego technikum uzupełniającego dla dorosłych,

10. likwidacji publicznej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych,

11. przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, z siedzibą w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 7, w liceum ogólnokształcące dla dorosłych i podpisania aktu przekształcenia,

12. określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

13. określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

14. założenia publicznej placówki oświatowej, podpisania aktu założycielskiego oraz nadania pierwszego statutu.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

10/ Interpelacje i zapytania radnych.

11/ Odpowiedzi na interpelacje.

12/ Sprawy różne.

13/ Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

/-/ Artur Jaroszewski 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (wtorek, 19 maja 2015, godzina 08:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 695
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji