projekty uchwał

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 sierpnia 2015 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się X Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad
1/  Otwarcie obrad X Sesji Rady Miasta Płocka.
2/  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/  Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka z 30.06.2015 roku.
4/  Polityka Rozwoju Gospodarczego Miasta Płocka.
5/ Informacja o realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem  nabrzeża wiślanego i umacniania skarpy.
6/  Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015-2031,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015,
3. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock oraz zasad zwalniania z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
4. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock,
5. założenia publicznej placówki oświatowo-wychowawczej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego,
6. likwidacji publicznego przedszkola,
7. likwidacji publicznego przedszkola,
8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock przy ul. Zielonej w Płocku,
9. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock oznaczonej nr ewidencyjnym działki 246/22 położonej w Płocku przy ul. Kredytowej (obr. 4),
10. uchylenia Uchwały nr 888/LII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów o łącznej powierzchni: 19,1515 ha, położonych na terenie Gminy-Miasto Płock,
11. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę Nr 869/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego – Spółdzielcza” w Płocku,
12. przyjęcia dokumentów opracowanych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,
13. ustalenia nazwy ulicy,
14. ustalenia nazwy ulicy,
15. ustalenia nazwy ulicy,
16. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku,
17. zmiany Statutu Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
18. wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony lokali użytkowych przekazanych do dyspozycji Centrum Widowiskowo-Sportowego Jednostka Budżetowa,
19. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka,
20. aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock,
21. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę Nr 836/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku,
22. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock przy ul. Browarnej w Płocku,
23. wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie Gminy-Miasto Płock Podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
24. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Interpelacje i zapytania radnych.
10/ Odpowiedzi na interpelacje.
11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (wtorek, 18 sierpnia 2015, godzina 13:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 107
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 18 sierpnia 2015, godzina 13:23
  • Historia aktualizacji

  • 18 sierpnia 2015, godzina 13:23 Aktualizacja danych
    18 sierpnia 2015, godzina 13:23 Aktualizacja danych