UCHWAŁA NR 644/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2005 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock.

UCHWAŁA NR 644/XXXVI/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2005 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2005  wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock.

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258 z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568,  oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin na rok 2005 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Tracą moc uchwały Rady Miasta Płocka: Nr 658/XXXI/00 z dnia 19 września 2000r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock, Nr 732/XXXIV/00 z dnia 19 grudnia 2000r., Nr 890/XLIII/01 z dnia 20 lipca 2001r., Nr 125/X/03 z dnia 27 maja 2003r. oraz Nr 517/XXVII/04 z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 658/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez miasto Płock.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 lutego 2005, godzina 08:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 353
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji