projekty uchwał
Sesja XXXVIII

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 22 marca 2005r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wręczenie dyplomów i nagród laureatom etapu powiatowego IX edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza.
3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 22.02.2005 r.
5.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Płocku w roku 2004.
6.Podsumowanie realizacji Programu 300 .
7.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
8.Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej.
9.Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1) zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2004 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku,

2) wyrażenia opinii dotyczącej wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenia na realizację zadania inwestycyjnego o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 pn.”Budowa wybiegu i pawilonu dla słoni, komunikacja piesza i wewnętrzny dojazd gospodarczy na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku”,

3) wyrażenia opinii dotyczącej wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenia na realizację zadania inwestycyjnego o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 pn.:”Przebudowa instalacji oświetleniowej na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku”,

4) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Żyznej w Płocku,

5) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Bolesława III Krzywoustego,

6) zmiany uchwały Nr XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2005 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock,

7) ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka,

8) określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005,

9) wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie określenia obszaru i granic aglomeracji,
- plan aglomeracji,

10) nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa,

11) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok,

12) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok,

13) utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka,

14) zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu,

15) odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Płocku,

16) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Okręgowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie na kadencję 2004 – 2007.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

11.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
12.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Odpowiedzi na interpelacje.
15.Sprawy różne.
16.Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 16 marca 2005, godzina 12:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 205
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji