UCHWAŁA NR 209/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto Płock jako Partnera do projektu pn.: Innowacja w edukacji – opracowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w odpowiedzi na wyzwania współczesnej edukacji


UCHWAŁA NR 209/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto Płock jako Partnera do projektu pn.: Innowacja w edukacji – opracowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w odpowiedzi na wyzwania współczesnej edukacji planowanego do realizacji w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011: Nr 117 poz. 679, Dz. U. z 2011 Nr 134 poz. 777), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
1.Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na przystąpienie Gminy – Miasto Płock jako Partnera do projektu pn.: Innowacja w edukacji – opracowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w odpowiedzi na wyzwania współczesnej edukacji planowanego do realizacji w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
2.List intencyjny zostanie podpisany pomiędzy Liderem Projektu – Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku , a Partnerem – Gminą -  Miasto Płock

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca  
 Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska


Uzasadnienie

Projekt skierowany jest do 600 studentów specjalizacji nauczycielskiej Instytutu Pedagogiki i Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz nauczycieli-opiekunów praktyk: 50 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płock-partner projektu.
Celem głównym projektu jest unowocześnienie systemu praktyk studenckich PWSZ w Płocku w odpowiedzi na wyzwania współczesnej edukacji dzieci i młodzieży.
Działania planowane w ramach projektu:
opracowanie nowego programu praktyk oraz przeszkolenie nauczycieli-opiekunów,
realizacja praktyk (śródrocznych) studenckich i praktyk fakultatywnych
platforma e-learningowa
ewaluacja i audyt zewnętrzny projektu
konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 021
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji