U C H W A Ł A Nr 134/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie nadania statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.
U C H W A Ł A Nr 134/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 roku


w sprawie nadania statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”h”,art.40 ust.2 pkt.1 i art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806),ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (z 1997 r. Dz. U Nr 85 poz. 539, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 , z 2001 r. Nr 129 poz.1440 , z 2002 r . Nr 113 poz.984), art.13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j.: z 2001 roku Dz.U. Nr 13 poz.123 i z 2002 r. Nr 41 poz.364 ) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Nadać statut Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku- stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 298/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 r. i Uchwała Nr 585/XXVII/00 z 30 maja 2000 roku w sprawie nadania statutu i zmian statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku i dotychczasowy statut Książnicy Płockiej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 447
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji