projekty uchwał
Sesja XIII - 25-09-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 września 2007r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.08.2007 roku.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 12.09.2007 roku.
5/ Informacja z wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2007 roku.
6/ Informacja z realizacji uchwały o łagodzeniu skutków bezrobocia w mieście Płocku.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. utworzenia rachunków dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka,
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 r.,
3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2007 rok ,
4. udzielenia bonifikaty z tytułu opłaty za oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Mościckiego 6 oznaczonej numerem ewidencyjnym 409 o pow. 3825 m 2 zabudowanej budynkiem użytkowym oraz przy ulicy Mościckiego 27 oznaczonej numerem ewidencyjnym 341 o pow. 2785 m 2 zabudowanej budynkiem użytkowym na rzecz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku na cele statutowe nie związane z działalnością zarobkową,
5. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych,
6. sposobu ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszania przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej potrzeby oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,
7. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
8. przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Staroźreby na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Staroźreby,
9. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy na utrzymanie czystości i konserwację zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I, w Rejonie II oraz w Rejonie IV,
10. ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego,
11. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Medycznej w Płocku,
12. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
13. odwołania Rzecznika Konsumentów.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 18 września 2007, godzina 14:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 852
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji