UCHWAŁA NR 360/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Płocka Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Stanisława Kostki w Płocku.

UCHWAŁA NR 360/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku


w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Stanisława Kostki w Płocku.

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006, z 2011 r. Nr 10, poz. 388) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Stanisława Kostki w Płocku za pracę z dziećmi i młodzieżą znajdującą się w szczególnie trudnych warunkach życiowych oraz zaangażowanie w życie miasta w aspektach nie tylko religijnych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka

         
                Artur Jaroszewski

 

 

 

Uzasadnienie

Historia kaplicy św. Stanisława Kostki w Płocku rozpoczęła się w 1907 r., kiedy to ksiądz prałat Ignacy Lasocki (1860 – 1933) zakupił część gruntów dawnego folwarku pobenedyktyńskiego z przeznaczeniem na zakład wychowawczy dla ubogiej młodzieży. Zakład przyjął nazwę Stanisławówka, a stajnia wybudowana pod koniec XIX wieku, w roku 1913 została przebudowana na kaplicę.
Stanisławówkę prowadziły najpierw siostry szarytki – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, następnie siostry służki – Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, aż wreszcie salezjanie – Towarzystwo św. Franciszka Salezego. Od samego początku miejsce to, jak zanotował abp. A. J. Nowowiejski było przeznaczone „...dla wychowywania w nim biednych chłopców, którzy tu mają internat i warsztaty rzemieślnicze; młodzież przychodnia w niedzielę i w ogóle w dni świąteczne ma tu swoje oratorium (rozrywki szlachetne)”.

Dnia 13 listopada 1930 r. bp płocki Antoni Julian Nowowiejski w oparciu o kaplicę i zakład Stanisławówka erygował parafię św. Stanisława Kostki, była to druga po kościele św. Bartłomieja świątynia parafialna w Płocku. Parafia powierzona została księżom salezjanom, którzy na teren diecezji płockiej przybyli w 1923 r.
W latach 1929 – 1939 kaplica św. Stanisława była także kościołem garnizonowym dla jednostek Wojska Polskiego stacjonujących w Płocku: 4 Pułku Strzelców Konnych i 8 Pułku Artylerii Lekkiej.
Po zakończeniu okupacji, co prawda przestał istnieć sierociniec, ale salezjanie wrócili do kościoła i na teren „Stanisławówki”, gdzie istniała bursa z pracownią stolarską. W 1952 r. Zakład Wychowawczy „Stanisławówka” został przejęty przez władze komunistyczne, ale pomimo braku sierocińca „Stanisławówka” zawsze otwarta była dla młodzieży, która przez lata korzystała z bogatej oferty nie tylko religijnej, ale także kulturalnej czy sportowej. Działalność taka podyktowana była troską o pełne wychowanie młodego pokolenia.
W budynku po byłym sierocińcu znajdowały się sale katechetyczne, do których uczęszczały dzieci i młodzież w okresie, gdy lekcje religii nie mogły odbywać się w szkołach.
Obecnie „Stanisławówka” jest nadal miejscem w mieście, w którym dzieci i młodzież mogą znaleźć przyjazne sobie miejsce. Sercem działalności młodzieżowej w parafii jest Oratorium św. Dominika Savio oraz Duszpasterstwo Akademickie „Petroklezja” oraz świetlica „Nasz Domek”.
Oratorium między innymi realizuje różnorodną pomoc dla dzieci i młodzieży, szczególnie potrzebujących, działalność świetlicowo – rekreacyjną, sportową i turystyczną, kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych oraz rozwijanie własnej działalności różnego typu: muzycznej, teatralnej, filmowej, turystycznej, literackiej, plastycznej itp.
Salezjańskie Duszpasterstwo Akademickie „Petroklezja” zostało założone w październiku 1970 r. przez ks. Henryka Szydlika „Halicz”. Młodzież spotykała się co najmniej dwa razy w tygodniu. W spotkaniach często uczestniczyli zapraszani goście, zarówno księża, jak i osoby świeckie – misjonarze, bibliści, psycholodzy.
Przy Petroklezji działała również studencka „Oaza”. Młodzież spędzała wspólnie wolny czas poświęcając go na relaks, wspólną zabawę, odpoczynek. Organizowano „Andrzejki”, „Ostatki”, „Sylwestra” czy imprezy imieninowe. Wakacje młodzież spędzała razem na obozach, rajdach. W okresie nauki organizowano dla młodzieży dodatkowe formy kształcenia, takie jak kursy językowe. Przy Duszpasterstwie działały drużyny siatkówki i koszykówki oraz piłki nożnej. „Petroklezja” to również wspólne pielgrzymki, szczególnie na Jasną Górę. Kształtowanie młodego człowieka opierało się również na bliskości z ludźmi kultury. Do Duszpasterstwa zapraszano aktorów, muzyków, mistrzów pióra. Przy „Petroklezji” działał zespół muzyczny SPES, który brał udział w różnych uroczystościach. Zespół zapoczątkował tradycję organizowania na płockiej Stanisławówce „Cecyliady” - przeglądu piosenki religijnej.
„Petroklezja” prowadziła także działalność charytatywną. W latach 80-tych, w okresie kryzysu gospodarczego w Polsce, młodzież aktywnie pomagała przy rozdzielaniu darów zagranicznych – żywności, środków piorących i odzieży, przeznaczonych dla parafian i poszkodowanych przez powódź. Grupa charytatywna pomagała również w aptece leków zagranicznych, które były przywożone głównie z Francji.
„Petroklezja” stanowiła unikalne forum dyskusji i wyrażania poglądów na tematy społeczne i polityczne.
Inną grupą działającą przy Stanisławówce jest Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS, którego podstawowym celem jest propagowanie w środowisku lokalnym kultury fizycznej i sportu poprzez aktywizację dzieci i młodzieży. We wrześniu każdego roku odbywają się Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej, w których bierze udział również młodzież z Płocka, młodzież rywalizuje w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa i tenis stołowy. W Igrzyskach bierze udział ok. 1000 młodych sportowców z całej Polski. W roku 2011 z Płocka wyruszyło 88 młodych zawodników i zawodniczek z trenerami. Młodzi sportowcy zdobyli: 3 złote medale, 6 srebrnych medali, 2 brązowe medale. W klasyfikacji generalnej zajęli 1 miejsce wśród 38 stowarzyszeń lokalnych.
Od 1998 roku przy Parafii św. Stanisława Kostki działa 5 płocka drużyna harcerek „Polana” im. Anny Jenke. W drużynie działają cztery zastępy: Orlice, Rusałki, Stokrotki oraz zastęp harcerek starszych i zastęp zastępowych Wrzos.
Kościół św. Stanisława Kostki w latach 80 był kolebką płockiej „Solidarności”. W czasie stanu wojennego odbywały się msze za ojczyznę gromadzące setki płocczan. W 1989 r. przy Stanisławówce powstała Wspólnota Wiary i Światła. Wiara i Światło to ruch wspólnotowy, w centrum którego znajdują się osoby z upośledzeniem umysłowym, a wokół nich skupiają się ich rodzice i przyjaciele. Wiara i Światło ma pomóc osobie upośledzonej wydobyć się z izolacji, otworzyć się na innych.
Przy „Stanisławówce” działa jeszcze wiele innych grup i wspólnot salezjańskich, które odgrywają w życiu codziennym mieszkańców Płocka ważną rolę. Kościół św. Stanisława Kostki nieprzerwanie związany jest z historią naszego miasta i Mazowsza. Z jego historią splatały się losy wielu płocczan, a szczególnie młodych ludzi szukających w nim wsparcia duchowego, pomocy, opieki. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność świetlicy „Nasz Domek”, która skupia się ma pomocy pedagogicznej wspierającej wychowywanie dzieci według wskazówek ks. Bosko. Działania świetlicy głównie opierają się na pomocy młodzieży w nauce, kursach języków obcych, współpracy z kadrą wychowawczą i nauczycielską szkół płockich oraz realizacji programów profilaktycznych przy współpracy Urzędu Miasta oraz placówek wychowawczych z terenu Płocka. Ponadto klub organizuje wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowiska, szkolenia kadry i wolontariatu, które ubogacają rozwój osobisty mieszkańców Płocka.
Nadanie Parafii św. Stanisława Kostki medalu „Zasłużony dla Płocka” będzie podziękowaniem za pracę z dziećmi i młodzieżą często znajdującą się w szczególnie trudnych życiowych warunkach, zaangażowanie w życie naszego miasta w aspektach nie tylko religijnych.
Kapituła na posiedzeniu w dniu 01 marca 2012 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek poparty i przyjęty przez Przewodniczącego Rady Miasta Płocka, a zgłoszony przez Panią Poseł Elżbietę Gapińską o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” dla Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Stanisława Kostki w Płocku.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 10:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 551
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji