UCHWAŁA NR 989/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Płocku” i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”.

UCHWAŁA NR 989/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa  boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole  Podstawowej nr 11 w Płocku”  i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art.58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku  Nr 172, poz.1441,  Nr 175, poz.1457oraz z 2006 roku  Nr 17, poz. 128)  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 959/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa  boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole  Podstawowej nr 11 w Płocku”  i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”, wprowadza się następującą zmianę:
w  § 1 dodaje się  zdanie drugie o treści:
„Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych budżetu miasta Płocka z tytułu podatku od nieruchomości  od osób prawnych”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie


W Budżecie Miasta Płocka na  2006r przewidziano  realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa  boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole  Podstawowej nr 11 w Płocku”.  Dla powyższego przedsięwzięcia  przyznane zostały środki  finansowe z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie boisk i urządzeń sportowych  w 2006 roku w wysokości 100.000,00 zł.
Zgodnie z zasadami i trybem dofinansowania inwestycji sportowych przez Ministerstwo Sportu należy zabezpieczyć prawidłowe wydatkowanie otrzymanych środków w  formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

Zmiana w §1  wprowadzona została na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i dotyczy określenia rodzaju źródła finansowania zabezpieczenia  realizacji zadania „Przebudowa  boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole  Podstawowej nr 11 w Płocku” , realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych budżetu miasta Płocka  z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 351
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji