Załącznik Nr 1
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK

Załącznik Nr 1

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK


Projekt budżetu miasta Płocka na 2005 rok będzie konstruowany wg następujących zasad:
- równości budżetowej
- jedności
- rzetelności
- pełnego ujęcia dochodów i wydatków
- efektywności i celowości gospodarowania środkami publicznymi

 

I. Dla spełnienia ww. zasad należy:


1.oszacować rzetelnie i starannie dochody oraz celowo i oszczędnie wydatki do projektu budżetu miasta na 2005 rok,

2.projekt budżetu miasta Płocka na 2005 rok skonstruować w oparciu o informację z realizacji dochodów i wydatków za 2004 rok,

3.przyjąć do projektu budżetu kwotę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określoną w oparciu o przewidywane wykonanie za 2004 rok oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych w III kwartale 2004 roku,

4.przyjąć do projektu budżetu kwotę dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o wysokości tych udziałów,

5.przyjąć do projektu budżetu kwotę subwencji ogólnej w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów z podziałem na część oświatową i wyrównawczą,

6.przyjąć do projektu budżetu kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych informacji o wysokości dotacji,

7.dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania własne i zlecone przekazać na wskazany cel,

8.założyć, że wskaźnik inflacji kształtować się będzie na poziomie wskaźnika Ministerstwa Finansów stanowiącego podstawę do opracowania budżetu państwa,

9.założyć wzrost cen wody i ścieków oraz cen biletów komunikacji miejskiej,

10. środki uzyskane z kredytów, pożyczek oraz dotacji przeznaczyć zgodnie z ich przeznaczeniem,

11.zabezpieczyć środki na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu,

12.zapewnić środki na realizację obowiązkowych wydatków na zadania własne,

13.zapewnić środki na udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania samorządu gminnego, zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwałą Nr 430/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999 roku w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom realizującym zadania miasta Płocka, Uchwałą Nr 341/XVIII/03 Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany uchwały Nr 430/XIX/99 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 1999 roku w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji podmiotom realizującym zadania miasta Płocka, przy jednoczesnym założeniu przydzielenia części dotacji w ramach Funduszu Grantowego, Uchwałą Nr 649/XXX/00 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie miasta Płocka w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,

14.założyć, że przychody jednostek budżetowych (Szkoły Podstawowe, Szkoły Ponadpodstawowe, Przedszkola, Żłobki, Miejski Zarząd Dróg, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) na podstawie przyjętych uchwał Rady Miasta Płocka pozostaną na rachunku środków specjalnych,

 

II. Konstruując projekt budżetu miasta Płock na 2005 rok należy uwzględnić:

1.realizację Uchwały Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka,

2.realizację Uchwały Nr 919/XLV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2001 roku w sprawie przyjęcia zadania pn. “Budowa II-giej przeprawy mostowej dla miasta Płocka wraz z drogami dojazdowymi” jako inwestycji strategicznej dla miasta Płocka, przewidzianej do realizacji w latach 2001 – 2009,

3.dalszą realizację inwestycji w szczególności z zakresu infrastruktury technicznej, drogownictwa oraz oświaty i kultury,

4.realizację Uchwały Nr 866/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały 629/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie przyjęcia zasad refundacji kosztów poniesionych przez podmioty na realizację infrastruktury technicznej dla budownictwa mieszkaniowego,

5.prowadzenie polityki przestrzennej gminy na podstawie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta przyjętego Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 roku,

6.porządkowanie spraw własnościowych nieruchomości stanowiących własność Gminy i prowadzenie racjonalnej polityki obrotu nieruchomościami,

7.realizację Uchwały Nr 372/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Płocka,

8.realizację Uchwały Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008,

9.realizację Uchwały Nr 1080/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie polityki czynszowej,

10.realizację Uchwały Nr 1166/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w   sprawie przyjęcia Programu ścieżek rowerowych miasta Płocka na lata 2003 – 2006,

11.realizację Uchwały Nr 684/XXXII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2000 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki w mieście Płocku,

12.realizację Uchwały Nr 177/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Płock do projektu pod nazwą „Fundusz Grantowy dla Płocka”,

13.realizację Uchwały Nr 508/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 lipca 2004 roku do 30 czerwca 2005 roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych odbiorców,

14.realizację Uchwały Nr 486/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie „Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka” i „Planu gospodarki odpadami dla miasta Płocka” stanowiącego integralną część programu,

15.realizację programu komputeryzacji Urzędu Miasta,

16.pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych,

17.pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych w szczególności uzyskanie dofinansowania zadań w formie dotacji.

18.pozyskiwanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

19.realizację Uchwały Nr 937/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 08:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 620
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji