UCHWAŁA Nr 177/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie skargi Pani Małgorzaty Lewandowskiej zam. w Płocku na niezgodne z prawem działanie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku.

UCHWAŁA NR  177/XI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie skargi Pani Małgorzaty Lewandowskiej zam. w Płocku na niezgodne z prawem działanie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 i Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327) i art. 231 w związku z art. 223 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka :

§ 1.

Uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Lewandowskiej zamieszkałej w Płocku z dnia 03 lipca 2007 roku na niezgodne z prawem działanie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku Pana Edwarda Czarneckiego, ze względu na to,  iż skarga dotyczy spraw ze stosunku pracy a organem właściwym w tej sprawie jest Sąd Rejonowy – Sąd Pracy w Płocku.

§ 2.

Skargę opisaną w § 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Płocka

 

 Tomasz Korga

 

 

 


UZASADNIENIE

 W dniu 04 lipca 2007r.  do Rady Miasta Płocka wpłynęła skarga Pani Małgorzaty Lewandowskiej zam. w Płocku na niezgodne z prawem działanie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku.
Zgodnie z postanowieniem Statutu Miasta Płocka skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta.
 Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi na posiedzeniu w dniu 09 lipca br. i uznała, że skarga dotyczy spraw z zakresu stosunku pracy i Rada Miasta nie jest właściwa do jej rozpatrzenia, albowiem właściwym organem jest Sąd Rejonowy- Sąd Pracy w Płocku.
 Ponadto Rada Miasta nie ma uprawnień do przekazania skargi celem jej rozpatrzenia przez ten Sąd, ponieważ zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi rozpatrywania spraw spornych Pani M. Lewandowska winna osobiście bądź przez pełnomocnika złożyć stosowne powództwo do tegoż Sądu.
 Stąd też skargę zgodnie z art. 231 Kpa pozostawiono bez rozpatrzenia, wskazując zainteresowanej organ właściwy do jej rozpoznania.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 30 sierpnia 2007, godzina 12:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 112
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 30 sierpnia 2007, godzina 14:35
  • Historia aktualizacji

  • 30 sierpnia 2007, godzina 14:35 Aktualizacja danych