UCHWAŁA NR 458/XXXII/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy - Miasto Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

UCHWAŁA NR 458/XXXII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2009 roku

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy - Miasto Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 
Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt. 9 lit. a  w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.144, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223 poz. 1458 ) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku  - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191  43 poz. 253, Nr 92 poz. 541, z 1991r. Nr 34 poz. 151, z 1992r. Nr 6 poz. 20, z 1993r. Nr 40 poz. 180, z 1994r. Nr 1 poz. 3, Nr  65 poz. 285, z 1996r. Nr 23 poz. 102, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 9 poz. 43, z 2002r. Nr 153 poz. 1271 i z 2004r. Nr 141 poz. 1492) –

Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Podjąć działania w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy - Miasto Płock nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul. Kolejowej 3d oznaczonej numerami geodezyjnymi: 7/4, 36/3 i 8/4 o pow. łącznej  2.6262 ha uregulowanej w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW – 87197  i nr 9, 10/1, 11/1, 12/1, 13/8, 13/10, 13/12, 13/14, 13/16, 13/18, 14/1, 15, 16, 17, 18 i 19 o pow. łącznej 2.6940 ha uregulowanej w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW – 42835.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady  Miasta  Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Płocku Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 974/97 z dnia 30.11.1999r. Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie z dniem 01.01.1981r. nieruchomość zabudowaną położoną w Płocku przy ul. Kolejowej 3d oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki gruntu o numerach geodezyjnych  7/4, 8/4 i 36/3 o pow. łącznej  2.6262 ha, uregulowaną w księdze wieczystej KW – 87197. Pozostały teren o pow. łącznej 2.6940 ha również stanowi własność Skarbu Państwa, dla którego w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW – 42835.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 12/PG/2008 z dn. 18.IV.2008r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zostały ustalone wymagania dotyczące przebudowy istniejącego stadionu na lewobrzeżnej części miasta Płocka – oś. Radziwie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 10 ustawy o samorządzie gminny  (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) do zadań własnych gminy należy zaspakajanie potrzeb wspólnoty, w tym sprawy z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska oraz  kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przejęcie na własność wspomnianej nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych gminy.

Powyższe odbywa się poprzez przyjęcie niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Płocka, a następnie wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o komunalizację przedmiotowej nieruchomości.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 29 stycznia 2009, godzina 08:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 828
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji