UCHWAŁA NR 318/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012
w sprawie: zamiaru zmiany siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Płocku

UCHWAŁA NR 318/XX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie: zamiaru zmiany siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) w związku z art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2 pkt.1, art. 5c pkt 1 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
 Z dniem 1 września 2012 roku planuje się zmianę tymczasowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Płocku, ul. Jasna 8 na siedzibę w Płocku,                ul. św. Wojciecha 1b.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                        Przewodniczący
                                                     Rady Miasta Płocka


             Artur Jaroszewski

 


      Uzasadnienie

 Miejskie Przedszkole Nr 8 w Płocku obecnie funkcjonuje w tymczasowej siedzibie - w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Jasnej 8. W budynku szkoły zostały wydzielone pomieszczenia na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat na okres: od 1 września 2009r do 31 sierpnia 2012r.
 Po zakończeniu inwestycji pn. „Budowa przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe” placówka zostanie przeniesiona wraz z kadrą pedagogiczną i obsługą do nowego budynku na ul. św. Wojciecha1b i zacznie funkcjonować w nowej siedzibie od 1 września 2012r.
Natomiast dzieci 6 letnie z MP 8 od nowego roku szkolnego 2012/13 będą mogły kontynuować edukację przedszkolną w pobliskich miejskich przedszkolach: MP3, MP19, MP10, MP14 lub w oddziałach przedszkolnych „0” w szkołach podstawowych, a także w nowej siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 8. O powyższych propozycjach rodzice dzieci zostali poinformowani na zebraniu w dniu 2 lutego 2012r i nie zgłosili uwag.
 Zmiana siedziby przedszkola spełni oczekiwania pracowników placówki, a przede wszystkim mieszkańców osiedla Podolszyce Południe. Zapewni także optymalne warunki lokalowo - dydaktyczne, co umożliwi rozwój placówki poprzez rozszerzenie stanu organizacyjnego i oferty edukacyjnej przedszkola.

 Projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania Płockiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i związkom zawodowym.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 marca 2012, godzina 15:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 377
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji