UCHWAŁA NR 173/XII/11 z dnia 28 czerwca 2011
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 123/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku przyznającej dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


UCHWAŁA NR 173/XII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2011 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr 123/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku przyznającej dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390, Dz. U. z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1394, Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804, Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871) oraz § 7 Uchwały Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 210 z dnia 15 grudnia 2010 roku poz. 6905) zmienionej Uchwałą Nr 92/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68 z dnia 2 maja 2011 roku poz. 2186)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr 123/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku zmianie ulega treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. 

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca    
 Rady Miasta Płocka 

Elżbieta Gapińska 


Uzasadnienie

Uchwałą Nr 123/IX/2011 przyznane zostały dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 24 zabytkach.   Podmioty, którym przyznano dotację na wykonanie prac przy ul. Kwiatka 26, pl. Obrońców Warszawy 1, pl. Stary Rynek 14, pl. Stary Rynek 16 zrezygnowali z przyznanej dotacji. Łączna wartość dotacji, z których Beneficjenci zrezygnowali wynosi 29.110 zł.
Niniejszą uchwałą proponuje się przyznać dotację na wykonanie prac i robót budowlanych przy zabytku położonym w Płocku przy ul. Kwiatka 42. Uchwałą Nr 123/IX/2011 na wykonanie w/w prac dotacja nie została przyznana mimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku z uwagi na ograniczoną wysokość środków zaplanowaną na ten cel w Budżecie Miasta Płocka.
Jednocześnie z wykazu przyznanych dotacji wykreśla się pozycję dotyczącą prac przy zabytku położonym przy ul. Kościuszki 6. Przyznana kwota dotacji zostanie przekazana  Książnicy Płockiej w ramach dotacji podmiotowej.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2011, godzina 12:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 170
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji