Uchwała Nr 859/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na adaptację części domu parafialnego na osiedlu Radziwie na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku.

Uchwała Nr 859/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na adaptację części domu parafialnego na osiedlu Radziwie na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142. poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172  poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 14 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 

§ 1

Wyrazić zgodę na adaptację części domu Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Benedykta położonego w Płocku na osiedlu Radziwie na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku - o stopniu organizacji od 3 do 4 oddziałów, dla ok. 70 – 90 dzieci, z rozdzielnią posiłków, z salą  teatralno – rekreacyjną i placem zabaw.

§ 2

Adaptacja oraz korzystanie z części domu parafialnego odbywać się będzie na podstawie umowy najmu, do podpisania której upoważniony zostaje Prezydent Miasta Płocka.

§ 3

Zabezpieczyć środki finansowe w budżecie Miasta Płocka na 2006 r. z przeznaczeniem na:
– pokrycie kosztów adaptacji części domu parafialnego do wysokości 325.000,00 złotych,
– urządzenie ogródka przedszkolnego w wysokości 24.000,00 złotych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

Oddział Oświaty opiniuje negatywnie obecną lokalizację Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku przy ul. Kolejowej 6 ze względu na natężony ruch drogowy spowodowany sąsiedztwem ronda oraz zjazdu z mostu. Istnieje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dzieci. Dochodzi do poważnych wypadków samochodów ciężarowych, włącznie z uszkodzeniem części ogrodu przedszkolnego. Należy podkreślić trudne warunki pracy personelu ze względu na trzon węglowy w kuchni. W ubiegłych latach na terenie osiedla Radziwie nie można było ze względów lokalowych wskazać innej siedziby dla przedszkola 5 – oddziałowego. Obecnie palcówka posiada niższy stopień organizacji placówki - ogółem 4 oddziały, w tym: 2 oddziały żywieniowe i 2 „0”. Ogólna liczba dzieci – 75.
Organ prowadzący przedszkole winien w możliwie szybkim czasie wskazać na osiedlu Radziwie docelową siedzibę Miejskiego Przedszkola Nr 13. Decyzja ta jest konieczna do właściwego zaplanowania zadań remontowo – modernizacyjnych, które są niezbędne do poprawienia warunków edukacji przedszkolnej dzieci z osiedla Radziwie.
Naprzeciw oczekiwaniom organizacyjnym Oddziału Oświaty i społecznym mieszkańców osiedla Radziwie wychodzi oferta parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Benedykta w Radziwiu dotycząca wynajęcia części domu parafialnego, położonego na działce ewidencyjnej Nr 210-RIVb o pow. 2,2339 ha  przy ul. Krakówka 2, z przeznaczeniem na siedzibę Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Płocku. Propozycja parafii obejmuje: udostępnienie pomieszczeń (półparter z salą teatralną, parter i piętro – każde z oddzielnym zapleczem sanitarnym oraz piwnicę) o łącznej powierzchni ok. 554 m² oraz wydzielenie z w/w działki terenu o powierzchni do 5.000 m²  z przeznaczeniem: na ogród przedszkolny, który zostanie ogrodzony i wyposażony w sprzęt terenowy oraz parking dla samochodów osobowych rodziców i personelu. Istnieje możliwość wielofunkcyjnego wykorzystania sali teatralnej m. in. do ćwiczeń rekreacyjnych oraz spotkań z rodzicami. Budynek posiada oddzielne wejście od strony ul. Krakówka 2, które może zostać zarezerwowane wyłącznie dla przedszkola.
Pomieszczenia wskazane przez parafię wymagają adaptacji na potrzeby placówki wychowania przedszkolnego. W opinii Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej szacunkowy koszt adaptacji części budynku z przeznaczeniem na przedszkole (z rozdzielnią posiłków) będzie wynosił ok. 325.000,00 złotych. Koszt wyposażenia ogródka w sprzęt terenowy - 24.000,00 złotych. Oddział Oświaty proponuje zawarcie z Kurią Diecezjalną Płocką wieloletniej umowy najmu, określającej szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości oraz rozliczenie nakładów zwiększających jej wartość poprzez zwolnienie z opłat czynszu. W tej sprawie Kuria Diecezjalna Płocka i Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Benedykta w Płocku wyraziły oświadczenie woli - załącznik do projektu uchwały.
Wstępna opinia, po oględzinach budynku parafialnego, wydana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Płocku jest pozytywna. Istnieją możliwości lokalowo - techniczne urządzenia przedszkola od 3 do 4 oddziałów przedszkolnych dla ok. 70 – 90 dzieci z samodzielną kuchnią. Jednak aktualnie ze względu na niewielką liczbę dzieci objętych żywieniem – ogółem 26, nie ma takiej potrzeby. Właściwym rozwiązaniem jest utworzenie w piwnicy budynku tzw. rozdzielni posiłków, które byłyby przygotowywane przez inne przedszkole lub szkołę. Bardzo dobrze ocenia się lokalizację działki i nieruchomości - zaciszne miejsce z dala od głównych dróg, z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej. Piękny teren zielony umożliwia wyodrębnienie dużego samodzielnego ogródka, który będzie stwarzał właściwe warunki do bezpiecznych i atrakcyjnych zabaw nie tylko wychowankom przedszkola, także innym małym dzieciom (pod opieką dorosłych) nie uczęszczającym do przedszkola. Oddział Oświaty dostrzega możliwość podjęcia przez gminę współpracy z parafią w zakresie organizacji zajęć hipoterapii dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz z problemami emocjonalno – społecznymi, uczęszczających do innych samorządowych przedszkoli, w tym integracyjnych. Przeniesienie siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 13 z ul. Klejowej 6 do domu parafialnego przy ul. Krakówka 2 uatrakcyjni dzieciom pobyt w przedszkolu oraz poprawi im warunki edukacji i pracy personelu pod kątem bezpieczeństwa i higieny.
Zaznaczyć należy, że budynek przy ul. Kolejowej 6 jest własnością gminy Płock, w części użytkowanej przez przedszkole - trwały zarząd na czas nieokreślony, był częściowo modernizowany – posiada własną kotłownię olejową, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, częściowo wycyklinowano podłogi, wyremontowano kuchnię i trzy łazienki. Można rozważyć wykorzystanie  budynku dla potrzeb Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.
Warunkiem koniecznym do adaptacji ze środków gminy (prowadzenie inwestycji w obcym środku trwałym) oraz przeniesienia w 2006 r. siedziby samorządowego przedszkola do domu parafialnego przy ul. Krakówka 2 jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka oraz zarezerwowanie na ten cel w budżecie miasta środków finansowych. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.e ustawy o samorządzie gminnym do kompetencji rady miasta należą sprawy dotyczące podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy. Oddział Oświaty zgłosił do projektu budżetu miasta na 2006 r. zadania:
– adaptacji części budynku parafialnego do kwoty 325.000,00 złotych,
– urządzenia ogródka w kwocie 24.000,00 złotych (w ramach modernizacji 12 ogródków przedszkolnych).

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 132
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji