UCHWAŁA NR 606/XXXV/2013 z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka


UCHWAŁA NR 606/XXXV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 270 z późniejszymi zmianami: Dz. U z 2012 roku poz. 1101 i poz. 1529) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
1. Uznaje się, że skarga z dnia 8 maja 2013 roku Dr Oetker Dekor Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Ciechomicka 15 na Uchwałę Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, jest bezzasadna.
2. Treść skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka w tym do:
1. udzielenia odpowiedzi na niniejszą skargę i przekazania jej wraz ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
2. reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu sądowym wywołanym skargą, w tym do ustanowienia pełnomocnika procesowego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


           Przewodniczący
         Rady Miasta Płocka

 

          Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 31 maja 2013, godzina 09:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 332
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji