UCHWAŁA NR 52/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2011

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2011
Nr 52/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2011 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726), art. 121 ust. 7 i  10 w zw. z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz.1578), art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 42 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 674.170.861,13 zł,  w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 590.536.139,51 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 83.634.721,62 zł
- zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 699.189.981,13 zł, w tym:
1)wydatki bieżące w kwocie 550.750.678,70 zł,
2)wydatki majątkowe w kwocie 148.439.302,43 zł
       - zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 25.019.120,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)kredytów w kwocie  20.019.120,00 zł;
2)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 19.980.880,00 zł (z kredytów) przeznacza się na rozchody w wysokości 19.980.880,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 15.770.000,00 zł, pożyczek w wysokości 210.880,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00 zł).
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 45.000.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 19.980.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 40.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie  20.019.120,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 19.980.880,00 zł.


§ 5.
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości  2.000.000,00 zł. 
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości  10.735.000,00 zł, 
    w tym na: 
 1) sfinansowanie podwyżek płac w wysokości 6.375.000,00 zł;
 2) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w        wysokości 3.000.000,00 zł;
 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.360.000,00  zł.

§ 6.
1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,  zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.
1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,  zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.
Ustala się:
1) dotacje podmiotowe dla:
a)samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 19.583.000,00 zł,
b)działających na terenie miasta niepublicznych oraz publicznych placówek oświatowo –  wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby fizyczne i prawne na łączną kwotę 23.000.000,00 zł,
c)innych podmiotów na łączną kwotę 205.500,00 zł;
2. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 8.067.073,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 9.
Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.
Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.


§ 11.
Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.890.000,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń w wysokości 120.282.419,50 zł. planowanych do udzielenia w roku budżetowym.


§ 13.
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1)zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 40.000.000,00 zł;
2)zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 20.019.120,00 zł;
3)zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 19.980.880,00 zł;
4)udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł;
5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1)dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
2)przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3)dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków majątkowych, o których mowa w załączniku Nr 12 z wyjątkiem rezygnacji z zadania i wprowadzania nowych zadań majątkowych,
4)zmian układu budżetu zadaniowego w zakresie zadań bieżących;
5)zmian zakresów rzeczowych zadań bieżących.

§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (poniedziałek, 28 lutego 2011, godzina 12:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 830
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji