UCHWAŁA Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27-05-2008 r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

UCHWAŁA Nr 360/XXV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27-05-2008 r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.: Nr 281, poz. 2782, z 2005r., Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 ,z 2006r., Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007r., Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.: Dz.U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007r., Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Dopisać do wykazu budynków, w których prowadzona jest sprzedaż lokali komunalnych, stanowiącego załącznik nr 1  do Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27-05-2008 roku w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, kolejny punkt o treści: „129. Bartnicza 6”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady  Miasta Płocka

Tomasz  Korga

UZASADNIENIE
Budynek położony przy ul. Bartniczej 6 w Płocku znajdował się w wykazie budynków, w których prowadzona jest sprzedaż lokali komunalnych stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały
nr 571/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004  w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.
W załączniku nr 1 do Uchwały  Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, budynek przy ul. Bartniczej 6 w Płocku został pominięty. Obecnie jest duże zainteresowanie najemców wykupem lokali mieszkalnych ww. budynku. Wobec powyższego zasadne jest umieszczenie  Bartniczej 6  w wykazie budynków, w których prowadzona jest sprzedaż lokali komunalnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 25 czerwca 2008, godzina 16:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 373
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji