UCHWAŁA NR 579/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 683/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia ich obwodów.

UCHWAŁA NR 579/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr 683/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia           30 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia  ich obwodów.
 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.     Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;           z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;     z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679,     Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, 5, art. 9 ust.1 pkt 1 oraz art. 17 ust.1, 2, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U.     z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
W załącznikach do Uchwały Nr 683/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia           30 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia ich obwodów wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 dopisuje się ulicę „dr inż. Jakuba Chojnackiego”
2) w załączniku nr 2 w punkcie 6 zapis „Edmunda Płoskiego” otrzymuje brzmienie „Eugeniusza Płoskiego”
3) w załączniku nr 3 zapis „oraz wsie: Popłacin i Dzierzązna od nr 44 do nr 46” otrzymuje brzmienie „oraz wsie: Popłacin i Soczewka ul. Gajowa od nr 1 do nr 7”
4) w załączniku nr 4 dopisuje się ulicę „Stanisława Stommy”
5) w załączniku nr 5 w punkcie 8 zapis „ks. Ignacego Lasockiego od ul. Obrońców Płocka 1920 r. do ul. 11 Listopada” otrzymuje brzmienie „ks. Ignacego Lasockiego nr od 1 do 17 oraz 19”
6) w załączniku nr 7 dopisuje się wieś „Bronowo-Zalesie”
7) w załączniku nr 9 w punkcie 8 zapis „al. Spacerowa od ul. Tysiąclecia do       Al. Floriana Kobylińskiego” otrzymuje brzmienie „al. Pawła Nowaka”
8) w załączniku nr 12 dopisuje się ulice: „Bałtycka”, „Chełmińska”, „Jaskółcza”, „ks. prałata Stefana Niedzielaka”, „bł. bpa Leona Wetmańskiego”
9) w załączniku nr 13 w punkcie 16 zapis „ks. Ignacego Lasockiego od                ul. Obrońców Płocka 1920 r. do ul. Dworcowej” otrzymuje brzmienie                      „ks. Ignacego Lasockiego nr 18, 20, 21, 22” oraz dopisuje się ulice: „Fabryki Maszyn Żniwnych”, „Józefa Oksińskiego”, „por. Kazimierza Otapa”, „ppłk. Jana Pasternakiewicza”, „Wilgi”, „Zagajnik”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
   
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący
                Rady Miasta Płocka


                 Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 06 maja 2013, godzina 12:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 291
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji