Uchwała Nr 920/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie: zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.

Uchwała Nr 920/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie:  zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806. Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r., Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128), w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568), art. 19 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366,   Nr 179 poz. 1487), art. 4 ust 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z  2005r. Nr 190 poz. 1606, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz. 2253) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz. 1837) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:  

§ 1

W postanowieniach Statutu Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 168/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Płocku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.” 
2) § 1 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej.” 
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„Dom posiada zasięg ponadgminny i przeznaczony jest dla:
a) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
b) osób przewlekle psychicznie chorych (oddział).”
4) § 15 otrzymuje brzmienie:
„Środki finansowe na działalność Domu pochodzą ze środków budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł finansowania.”
5) W § 16 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
„Nadzór nad działalnością Domu, a w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, sprawuje w imieniu Prezydenta Miasta Płocka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


U Z A S A D N I E N I E:


Przedstawione zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku wynikają z potrzeby uaktualnienia przepisów prawnych stanowiących podstawę działania DPS, doprecyzowania nazewnictwa związanego z przeznaczeniem Domu zgodnie z obowiązującym w tym zakresie standardem oraz wprowadzeniem zapisu mówiącego o sprawowaniu nadzoru nad działalnością Domu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Płocka w strawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Płocka.
Zakres zadań i opieki realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku nie ulega zmianie.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 220
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji