projekty uchwał
Sesja XXIX - projekty uchwał

Uprzejmie informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku (wtorek) o godz. 1000 odbędzie się XXIX Sesja Rady Miasta Płocka w sali posiedzeń Rady (I piętro), ul. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:1.Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Przyjęcie protokołów z obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.06.2004 r. oraz XXVIII Sesji Rady Miasta Płocka z 02.08.2004 r.
3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Informacja o programie „W domu, w szkole, na ulicy”.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:


Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów (druk nr 569),
2)ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i określenia granic ich obwodów (druk nr 570),
3)określenia zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock (druk nr 571),
4)określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock (druk nr 572),
5)delegowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (druk nr 573),
6)zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płocku (druk nr 575),
7)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Jędrzejewo w Płocku (druk nr 579),
8)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Granicznej w Płocku (druk nr 580),
9)uchylenia uchwały Nr 1069/LXVII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 1998 roku w sprawie rozpoczęcia przez Gminę Płock realizacji programu „Dom Dostępny” i „Dom Seniora” zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 241/XII/99 z dnia 13 kwietnia 1999 roku oraz uchwałą Nr 513/XXV/00 z dnia 28 marca 2000 roku i sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanych położonych w Płocku Obręb Podolszyce – Borowiczki przy ul. Mazowieckiej (druk nr 581),
10)zmiany Uchwały Nr 261/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości Gminy Płock położonych w Płocku przy ul. Obrońców Płocka 1920 r. - ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. Kolegialnej, ul. Jakubowskiego, ul. Kredytowej, ul. Miodowej, ul. Gałczyńskiego, ul. Dąbrowskiej i ul. Norwida (druk nr 582),
11)sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 97/17 położonej przy ul. Bielskiej w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości (druk nr 583),
12)tablic Rad Mieszkańców Osiedli Płocka (druk nr 584),
13)organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (druk nr 585),
14)przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów (druk nr 586),
- załącznik
15)ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli (druk nr 587),
16)opinii projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych na terenie miasta Płocka (druk nr 588),
17)zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg krajowych na terenie miasta Płocka (druk nr 589),
18)opinii projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia kategorii dróg krajowych odcinków drogi krajowej nr 62 (druk nr 590),
19)pozbawienia kategorii dróg krajowych odcinków drogi krajowej nr 62 na terenie miasta Płocka i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych (druk nr 591),
20)wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Otolińskiej w Płocku (druk nr 592),
21)sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 275/4 położonej przy ul. Jesiennej w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości (druk nr 593),
22)uchylenia uchwały Nr 777/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Gminy Płock położonej w Płocku przy ul. Długa – Kobiałka (druk nr 594),
23)uchylenia uchwały Nr 1017/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego ograniczonego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych nieruchomości nie zabudowanych położonych w Płocku przy ul. Harcerskiej oraz wykupu części działek nr 2019 i 2018/2 zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka z dnia 09.10.2002 r. Nr 1170/LVIII/02 (druk nr 595),
24)zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr nr 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678 położonej w Płocku przy ul. Srebrnej stanowiącej własność Gminy Płock (druk nr 596),
25)zmiany Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 r. (druk nr 597),
26)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok (druk nr 598).
- uzupełnienie


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

6.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi na interpelacje.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 24 sierpnia 2004, godzina 13:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 841
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 24 sierpnia 2004, godzina 13:28
  • Historia aktualizacji

  • 24 sierpnia 2004, godzina 13:28 Aktualizacja danych