Uchwała Nr 280/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Płock przy ulicy Otolińskiej w Płocku.

Uchwała Nr 280/XV/03
Rady Miasta Płocka
 z dnia 29 września 2003  roku

w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Płock przy ulicy Otolińskiej  w Płocku.

 Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz. 2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz. 720 i poz.721) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje :
                                    
§1
                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej gruntu o pow. 8363 m2 zlokalizowanego jako działka Nr 2  przy ulicy Otolińskiej w Płocku na okres                  od 01.10.2003r. do 30.09.2004r.   

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław  Nawrocki

               


    U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

  Z wnioskiem o  dzierżawę  gruntu o pow. 8363 m kw. zlokalizowanego jako działka Nr 2 przy ulicy Otolińskiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy wystąpił dotychczasowy dzierżawca.
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy: od 01.01.1996r. do 30.09.1997r., od 01.11.1997r. do 31.10.2000r. i od 01.11.2000r. do 31.10.2001r. i od 01.03.2002r. do 30.11.2002r. i użytkuje do chwili obecnej poprzedni dzierżawca.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres  1 roku.
 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  dzierżawa nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
Zawarcie umowy dzierżawy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 13:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 753
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji