Uchwała Nr 841/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005 zmienionej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r., Uchwałą Nr 768/XLIV/05 z dnia 23 sierpnia 2005r. oraz Uchwałą Nr 799/XLV/05 z dnia 27 września 2005r.

Uchwała Nr 841/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005 zmienionej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r., Uchwałą Nr 768/XLIV/05 z dnia 23 sierpnia 2005r. oraz Uchwałą Nr 799/XLV/05 z dnia 27 września 2005r.
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 i Nr 167 poz. 1372, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 719 i Nr 122 poz. 1143 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz 1298, Nr 179 poz. 1485) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U.  z 2000r. Nr 62 poz. 718, Dz.U. z 2001r. Nr 46 poz. 499, Dz.U. z 2002r. Nr 74 poz. 676., Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003r. Nr 65 poz. 595 i Dz.U. z 2004r. Nr 96 poz. 959 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 64 poz. 565) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. zmienionej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r., Uchwałą Nr 768/XLIV/05 z dnia 23 sierpnia 2005r. oraz Uchwałą Nr 799/XLV/05 z dnia 27 września 2005r. wprowadza się następujące zmiany:
- str. 17 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. otrzymuje w całości nowe brzmienie.

2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi nowe brzmienie strony 17 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Podstawę prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych stanowi Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 23 z późniejszymi zmianami). Na mocy art. 41 ust. 1 wymienionej Ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 uwzględnia przeznaczenie środków finansowych na opłacenie kosztu wynagrodzenia biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wynika to z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. z 2004r. nr 183, poz. 1895), zgodnie z którym osoba, wobec której wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu jest poddawana badaniu psychologicznemu i psychiatrycznemu. Koszt sporządzania opinii na etapie postępowania sądowego, w przypadku kierowania przez Komisję sprawy do sądu, finansowany jest ze środków ww. Programu.
Środki finansowe zabezpieczone na ww. cel w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 nie są wystarczające. W związku z powyższym wskazana jest  zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 uwzględniającego m.in. środki finansowe przeznaczone na powyższy cel z kwoty 39 900,00 zł na kwotę 46 900,00 zł.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2005 ROK

BUDŻET MIASTA PŁOCKA - DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154, ZADANIE 2/WZS/G

 

Lp.

 

Zadanie

 

 

Kwota

 

1.

 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

 

 

46 900,00 zł

 

2.

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym:

-          dysponentem do kwoty 15 000,00 zł jest Zarząd Jednostek Oświatowych –JB w Płocku

-          dysponentem do kwoty 70 300,00 zł jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

 

 

 

1 093 000,00 zł

 

3.

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,              w szczególności dla dzieci i młodzieży, udział w ogólnopolskich kampaniach             i organizacja inicjatyw lokalnych, diagnoza lokalnych problemów alkoholowych     i ewaluacja działań profilaktycznych, w tym:

-          dysponentem do kwoty 85 000,00 zł jest Zarząd Jednostek Oświatowych –JB w Płocku

-          dysponentem do kwoty 5 100,00 zł jest Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku

 

 

 

 

 

 

 

142 100,00 zł

 

4.

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym:

-          dysponentem do kwoty 5 000,00 zł jest Książnica Płocka

-          dysponentem do kwoty 5 000,00 zł jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

 

 

 

248 000,00 zł

 

5.

 

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

50 000,00 zł

 

6.

 

Kontynuacja działań zmierzających do utworzenia Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

170 000,00 zł

 

7.

 

Ogółem

 

1 750 000,00 zł

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 12:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 147
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 30 listopada 2005, godzina 12:04
  • Historia aktualizacji

  • 30 listopada 2005, godzina 12:04 Aktualizacja danych