UCHWAŁA Nr 82/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie: zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płock.

UCHWAŁA Nr 82/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie: zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płock.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203: z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr181, poz.1337), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 114, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz.1658) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr. 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz.1600)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Do  wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się:
1) godziny lekcji, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych wynikających z ramowych planów nauczania,
2) faktycznie zrealizowane godziny:
a) poprawiania i oceniania pisemnych semestralnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (w tym egzaminów dojrzałości), licząc poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć,
b) godziny przeprowadzania ustnych egzaminów semestralnych i klasyfikacyjnych, licząc przeprowadzenie egzaminu dla 4 słuchaczy za 1 godzinę zajęć.
c) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów dojrzałości,
d) innych zajęć pedagogicznych ze słuchaczami realizowanych przez nauczyciela pełnozatrudnionego w formach przez niego obranych i udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie; dla niepełnozatrudnionych wymiar ulega stosownemu zmniejszeniu.

2. Każdą godzinę zajęć wymienionych w ust. 1, faktycznie realizowanych w niedzielę i święta  - liczy się za 2 godziny zajęć.

3.  Dla celów obliczania wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę zajęć lekcyjnych, konsultacji i ćwiczeń należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych — jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć — 60 minut.

§ 2
1. Wymiar zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym określa się oddzielnie w każdym semestrze odnosząc przydzielone godziny według arkusza organizacyjnego do połowy rocznego wymiaru czasu pracy.

2. Łączny wymiar zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym i stacjonarnym ustala sie jako sumę odpowiednich wymiarów zatrudnienia.
3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje po zakończeniu każdego semestru. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecnośći w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

4.  Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy odbyte godziny zajęć wymienionych  w § 1 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz nie zrealizowane z usprawiedliwionych powodów, przekraczające wymiar pełnego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.

5. Zapłata za godziny ponadwymiarowe następuje po zakończeniu semestru. Dopuszcza się wcześniejszą, zaliczkową  wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, w kwocie nie przekraczającej należności za różnicę liczby godzin przepracowanych do dnia wypłaty i obowiązkowego wymiaru godzin w semestrze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest realizacją wymogu formalnego określonego w art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta  Nauczyciela - " Organ prowadzący szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny określa ...... zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym...".
Projekt uchwały był konsultowany z dyrektorami placówek kształcących w systemie zaocznym oraz został zaopiniowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Przyjęcie uchwały uporządkuje  i ujednolici zasady rozliczania godzin pracy nauczycieli w szkołach zaocznych prowadzonych przez Gminę Płock.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 08:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 111
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji