UCHWAŁA NR 106/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie skargi Pana Piotra Kędzierskiego zam. w Płocku.

UCHWAŁA NR 106/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie skargi Pana Piotra Kędzierskiego zam. w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
Skargę z dnia 05 listopada 2010 roku  Pana Piotra Kędzierskiego zam. w Płocku na Prezydenta Miasta Płocka w przedmiocie jego zaniedbań w zakresie wskazanym w skardze uznać za nieuzasadnioną.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

UZASADNIENIE

Skarga Pana Piotra Kędzierskiego  z dnia 05.11.2010 r., reprezentowanego przez pełnomocnika, radcę prawnego Pana Andrzeja Krysiuka została przekazana do Rady Miasta Płocka przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 19 listopada 2010 r.

Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 07 lutego 2011 r. i 21 marca 2011 r. dokonała analizy skargi złożonej przez Pana Piotra Kędzierskiego zam. w Płocku na Prezydenta Miasta Płocka w przedmiocie jego zaniedbań w zakresie: nie wystąpienia na drogę postępowania sądowego o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu miasta Płock prawa własności 115 pojazdów mechanicznych, 6 motocykli i 2 rowerów usuniętych z terenu miasta Płocka w latach 2001-2010 i przekazanych na parking prowadzony przez Pana Piotra Kędzierskiego, nie uregulowania należności za parkowanie w/w pojazdów mechanicznych, motorów i rowerów na parkingu prowadzonym przez Pana Kędzierskiego za okres od daty przejścia prawa własności tychże ruchomości na powiat miasta Płock do chwili ich odbioru oraz nie odebrania w/w pojazdów mechanicznych, motorów i rowerów z parkingu prowadzonego przez Pana Kędzierskiego.

W wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 21 marca 2011 r. Komisja Rewizyjna uznała skargę za nieuzasadnioną.

W sprawie tej Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami udzielanymi Komisji przez właściwych w sprawie pracowników Urzędu Miasta Płocka. W trakcie posiedzenia Komisji  osobiście informacje przedstawiali: p.o. Dyrektora Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich, Kierownik Oddziału Komunikacji, Kierownik Biura Radców Prawnych.
W posiedzeniach brali udział i udzielali dodatkowych informacji Pan Piotr Kędzierski i Jego Pełnomocnik radca prawny Pan Andrzej Krysiuk.

Ponadto Komisja otrzymała na piśmie opinię prawną dotyczącą niniejszej skargi, radcy prawnego Pana Dariusza Łapińskiego (pismo znak: BOR.VII.074.85.2011 z dn. 11.03.2011 r.) i wyjaśnienie Departamentu Prawnego MSWiA dotyczące interpretacji przepisów regulujących usuwanie pojazdów w związku  z dokonaną na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw nowelizacją Prawa o ruchu drogowym (pismo znak: DP-II-026-497/2010/KS z dnia 16.12.2010r.)

Z uwagi na to, że Pan Piotr Kędzierski nie udokumentował przed Komisją swoich działań zmierzających do przejścia nieodebranych z parkingu pojazdów, z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa i wyegzekwowania kosztów przechowywania tych pojazdów na parkingu od naczelnika Urzędu Skarbowego reprezentującego Skarb Państwa przed zmianą przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym a ponadto nieuregulowanie wszystkich kwestii w przepisach przejściowych, sprawa ma charakter sporny i wymaga rozstrzygnięcia niezawisłego sądu. Do sądu należy ocena czy Pan Kędzierski wyczerpał wszystkie możliwości prawne dochodzenia swoich roszczeń przed 04 września 2010 r. tj. z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
To sąd ustali, kto ma wystąpić o przepadek pojazdów umieszczonych na parkingu skarżącego i czy ma to dotyczyć wszystkich pojazdów czy tylko niektórych, a także kto jest zobowiązany ponosić koszty przechowywania pojazdów na parkingu Pana Kędzierskiego, w jakiej wysokości i za jaki okres.

Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji w dniach:  07.02.2011 r. i 21.03.2011 r.
W świetle poczynionych przez Komisję ustaleń  Komisja nie stwierdziła zaniedbań Prezydenta Miasta w zakresie wskazanym w skardze,  stąd też uznała skargę za nieuzasadnioną i przedstawiono projekt uchwały jak drugostronnie wymieniony.


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 121
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji