Uchwała Nr 803/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 515/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000r. w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Płock na rzecz sąsiadujących gmin z przeznaczeniem na gminne ośrodki zdrowia oraz zmiany Uchwały Nr 31/IV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 8 grudnia 1998r. i Uchwały Nr 282/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w zakresie formy przekazania tych nieruchomości .

Uchwała Nr 803/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 515/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000r. w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Płock na rzecz sąsiadujących gmin z przeznaczeniem na gminne ośrodki zdrowia oraz zmiany Uchwały Nr 31/IV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 8 grudnia 1998r. i Uchwały Nr 282/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w zakresie formy przekazania tych nieruchomości .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 6 pkt 6 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 i z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251) - Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 515/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000r. w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Płock na rzecz sąsiadujących gmin z przeznaczeniem na gminne ośrodki zdrowia oraz zmiany Uchwały Nr 31/IV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 8 grudnia 1998r. i Uchwały Nr 282/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w zakresie formy przekazania tych nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr 842/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001r. wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 1 skreśla się pkt 4 w brzmieniu:
 „nieruchomość zabudowana położona we wsi Łubki Nowe gm. Bulkowo oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 318/1 o pow. 0,25 ha na rzecz Gminy Bulkowo”,
2)w § 1 skreśla się pkt 5 w brzmieniu:
 „nieruchomość zabudowana położona we wsi Bulkowo Butary gm. Bulkowo oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 56 o pow. 0,16 ha na rzecz Gminy Bulkowo”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga 


UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 515/XXV/00 z dnia 28 marca 2000r. w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Płock na rzecz sąsiadujących gmin z przeznaczeniem na gminne ośrodki zdrowia oraz zmiany Uchwały Nr 31/IV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 8 grudnia 1998r. i Uchwały Nr 282/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w zakresie formy przekazania tych nieruchomości Rada Miasta Płocka podjęła decyzję o przekazaniu, w drodze darowizny, na rzecz ościennych gmin nieruchomości zabudowanych – gminnych i wiejskich ośrodków zdrowia funkcjonujących w strukturach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku (SZPZOZ w Płocku). Ww. nieruchomości gminnych i wiejskich ośrodków zdrowia stały się własnością Miasta Płock na mocy ustawy z dnia 24 listopada 1995r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych (Dz.U. Nr 141 poz. 692 z późniejszymi zmianami). Uchwałą Nr 515/XXV/00 z dnia 28 marca 2000r. Rada Miasta Płocka wyraziła wolę zbycia dziesięciu nieruchomości - gminnych i wiejskich ośrodków zdrowia na rzecz następujących Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk, Mała Wieś i Wyszogród – z przeznaczeniem na ośrodki zdrowia.
Przeniesienie prawa własności do ww. nieruchomości na rzecz gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk, Mała Wieś i Wyszogród nastąpiło w 2000 roku; w zakresie przekazania nieruchomości zabudowanej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łubkach Nowych oraz  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Bulkowie na rzecz Gminy Bulkowo Uchwała Nr 515/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000r.  nie została zrealizowana.
Zgodnie z Uchwałą Nr 515/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000r. przekazanie nieruchomości następuje po złożeniu wniosku przez zainteresowaną gminę. W sprawie przejęcia nieruchomości Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łubkach Nowych oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Bulkowie, Gmina Bulkowo prezentowała zmienne stanowisko. Ze strony Gminy Bulkowo wpłynęły: informacja, że trudna sytuacja finansowa nie pozwala Gminie Bulkowo przejąć przedmiotowych nieruchomości z deklaracją utworzenia tam samorządowych ośrodków zdrowia; wniosek o podjęcie działań w kierunku szybkiej prywatyzacji ww. ośrodków lub ich dzierżawy; deklaracja przyjęcia darowizny. W tym czasie na bazie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łubkach Nowych oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Bulkowie powstały niepubliczne zoz-y: Niepubliczny ZOZ „MEDICINES” w Łubkach Nowych oraz Niepubliczny ZOZ „ZDROWIE” w Bulkowie, które zabezpieczają świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów z terenu Gminy Bulkowo w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przedmiotowe nieruchomości pozostają w nieodpłatnym użytkowaniu SZPZOZ w Płocku. SZPZOZ w Płocku dzierżawi majątek niepublicznym zoz-om i uzyskuje z tego tytułu dochody. W obecnej sytuacji mieszkańcy Gminy Bulkowo mają także zabezpieczoną opiekę medyczną przez niepubliczne zoz-y i Gmina Bulkowo nie ma konieczności powoływania samorządowego publicznego zoz-u.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 928
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji