projekty uchwał
Sesja VI - 31-03-2015

 

OBWIESZCZENIE 

 

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 31 marca 2015 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się VI Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Do pobrania: projekty uchwał

 

Porządek obrad 

 

1/Otwarcie obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka.

2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3/Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Miasta Płocka z 24.02.2015 roku.

4/Informacja z realizacji programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej” na lata 2013 – 2018, w roku 2014.

5/Funkcjonowanie PZOZ Sp. z o.o. pod względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacje o kontraktach z NFZ na rok 2015 i realizacji kontraktów  w 2014 r. 

6/Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012–2014 w roku 2014.

7/ Realizacja Programu „Gmina-Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016” - sprawozdanie za 2014 rok.

8/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015-2031,

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015,

3. wytypowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Zespołu opiniującego ds. przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych,

4. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Sportu,

5. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015,

6. wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Płockim aneksu do porozumienia w sprawie wykonywania zadań na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku,

7. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,

8. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 212/XV/07 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 759/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 140/X/2011 z dnia 31 maja 2011 roku,

9. zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową - Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałami:  Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r., Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr 751/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr 143/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r., Nr 735/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 r.,

10. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku,

11. zmiany w Regulaminie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

12. udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego,

13. określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

14. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska-Mazura” w Płocku,

15. wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2 o pow. 0,8571 ha, położonej na terenie miasta Płock w obrębie nr 2 „Trzepowo”, stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock,

16. zmiany Uchwały Nr 708/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia nazwy stadionu,

17. ustalenia  nazwy  ulicy,

18. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku,

19. zmiany w statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,

20. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2015”,

21. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 746/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku,

22. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 96),

23. dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

24. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

25. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka,

26. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

27. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

28. zmieniającą uchwałę nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

29. rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi,

30. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019,

31. odwołania Skarbnika Miasta Płocka,

32. powołania Skarbnika Miasta Płocka.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

11/ Interpelacje i zapytania radnych.

12/ Odpowiedzi na interpelacje.

13/ Sprawy różne.

14/ Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

/-/Artur Jaroszewski 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 24 marca 2015, godzina 08:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 320
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji