UCHWAŁA NR 388/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 388/XXIV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2012 roku


w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) – Rada Miasta Płocka:

§ 1
Zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Płocka o opracowanie w terminie do 15 czerwca 2012 r. planu dalszych działań Miasta Płocka, mających na celu nadrobienie wieloletnich zaniedbań w infrastrukturze transportowej w regionie płockim.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka

         
                Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 30 maja 2012, godzina 10:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 103
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji