UCHWAŁA NR 586/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Płocka do 2016 r.

UCHWAŁA NR 586/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku


w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Płocka do 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 18  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,                           z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.,                  z 2012 r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się Strategię Promocji Płocka do 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


          Przewodniczący
 Rady Miasta Płocka

                         Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 06 maja 2013, godzina 12:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 302
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji