UCHWAŁA NR 37/III/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

UCHWAŁA NR 37/III/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)  w związku z § 3 ust. 2 ppkt 1 uchwały Nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Na przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrano Radnych:
1. Joanna Olejnik
2. Piotr Szpakowicz
3. Michał Twardy.
§ 2
Tracą moc uchwała Nr 655/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 02 stycznia 2015, godzina 14:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 067
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 19 lutego 2018, godzina 15:06
  • Historia aktualizacji

  • 19 lutego 2018, godzina 15:06 Aktualizacja danych