Uchwała Nr 728/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie : wyrażenia opinii dotyczącej wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenia na realizację zadania inwestycyjnego o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 pn. „Budowa Oczyszczalni Wschód wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej”, w Płocku.

Uchwała Nr 728/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie : wyrażenia opinii dotyczącej wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenia na realizację zadania inwestycyjnego o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 pn. „Budowa Oczyszczalni Wschód wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej”, w Płocku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r.  Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 ) i art. 33 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 880) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje :

§ 1

Opiniuje się pozytywnie realizację zadania inwestycyjnego o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 pn. „Budowa Oczyszczalni Wschód wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej”, w Płocku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

 W ramach procesu integracji z Unią Europejską Polska została zobowiązana do dnia akcesji  do UE, do wyznaczenia obszarów Natura 2000 na swoim terytorium. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie UE. Celem wyznaczenia tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.
Teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie inwestycyjne pn.”Budowa Oczyszczalni Wschód wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej”  został wyznaczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004r. jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - „Dolina Środkowej Wisły”.
 Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody stanowi, że projekt przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie na podstawie tytułu I działu VI ustawy z dnia 27.04.2001. - Prawo ochrony środowiska pod względem ewentualnych skutków przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.  
 W dniu 07.03.2005r. Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Płocka wystąpił do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Płocku, z prośbą o wydanie decyzji zezwalającej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
 Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych ani siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
Ww obszar zajmuje relatywnie mało interesujący pod względem przyrodniczym fragment Doliny Środkowej Wisły o znacznym stopniu przekształceń środowiska spowodowanym wielowiekową i różnokierunkową gospodarką człowieka, w tym przede wszystkim użytkowaniem rolniczym, a także współczesnymi inwestycjami komunikacyjnymi.
 Art. 33 ust.6 stanowi, iż zezwolenie wydawane jest po uzyskaniu opinii właściwej miejscowo rady gminy, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia Prezydentowi Miasta Płocka wystąpienia Wojewody w przedmiocie wydania opinii przez Radę Miasta Płocka.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 13:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 044
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji