UCHWAŁA Nr 217/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Państwo Krystynę i Jana Ogrodowczyk zam. przy ul. Polnej 8/1 w Płocku.

UCHWAŁA Nr 217/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku wniesionego przez Państwo Krystynę i Jana Ogrodowczyk zam. przy ul. Polnej 8/1 w Płocku.

 

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) i art. 24. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.       o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,  Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z  2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 5       i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806)


po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku, wniesionego w dniu 2 grudnia 2002 r. przez Państwa Krystynę i Jana Ogrodowczyk zam. przy ul. Polnej 8/1 w Płocku Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§ 1.


Zarzut odrzucić w całości zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 617 / 2003        z dnia 13 sierpnia 2003r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.­


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie


 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa, był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 15 listopada 2002 r. do 13 grudnia 2002 r., a następnie ponownie wyłożony od dnia 20 stycznia 2003 r. do dnia 17 lutego 2003 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka.
W dniu 02 grudnia 2002 r. Państwo Krystyna i Jan Ogrodowczyk zamieszkali przy ul. Polnej 8/1 w Płocku wnieśli do Prezydenta Miasta Płocka pismo określone jako zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa.
Pismo to zostało złożone w terminie ustawowym po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i przyjęte jako zarzut do przedmiotowego projektu planu.
 W swoim piśmie Państwo Krystyna i Jan Ogrodowczyk kwestionują ustalone w projekcie planu miejscowego poszerzenie ulicy Polnej w jej liniach rozgraniczających kosztem części działki Nr ewid.123, co zdaniem zainteresowanych pogorszy warunki zamieszkania w związku z koniecznością przesunięcia linii rozgraniczającej ulicy pod sam budynek oraz zwiększeniem się natężenia ruchu samochodowego, a ponadto obniży wartość nieruchomości i budynku jak również uniemożliwi jego rozbudowę.
 Poszerzenie ulicy Polnej w liniach rozgraniczających, które zostało zakwestionowane     w treści zarzutu, było już przewidywane w obowiązującym dla tej części miasta Miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli Skarpa A i Skarpa B.
 Według jego ustaleń ulica Polna stanowiła przedłużenie ulicy Kobylińskiego jako ulica główna klasy G o szerokości 35,0 m w liniach rozgraniczających.
W opracowywanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa, wprowadza się dość istotne zmiany w stosunku do poprzednich ustaleń. Klasa tej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KZ.1/2 zostaje obniżona do parametrów ulicy zbiorczej Z, oraz szerokość jej w liniach rozgraniczających na 20,0 m, z tym, że na odcinku pomiędzy wlotami ulic Kwiatowej i Małej, szerokość ta została ustalona na 18,0 m w liniach rozgraniczających ze względu na istniejące zainwestowanie. 
 Ulica ta nie będzie przystosowana do prowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego, gdyż nie ma takiej potrzeby ani warunków z uwagi na jej przebieg przez tereny osiedlowe. Głównym celem jej przebudowy do parametrów ulicy zbiorczej jest usprawnienie obsługi komunikacyjnej Osiedla Skarpa B i jego powiązań z centralną i zachodnia częścią miasta, jak również z obszarami zamiejskimi.
 Konieczność poszerzenia pasa ulicznego w stosunku do stanu istniejącego wynika z uwarunkowań normatywnych określonych przepisami, a ponadto dla umożliwienia:
przebudowy nawierzchni ulicy to jest wykonania jezdni szerokości 7,0 m dla ruchu normalnego, a w tym pojazdów służb komunalnych, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, wykonania chodników dla ruchu pieszego i zieleni ulicznej
realizacji kolejnych urządzeń uzbrojenia terenu i przebudowy niektórych istniejących urządzeń wykonanych w poprzednich latach, a kolidujących z nowymi realizacjami.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że przedmiotowy zarzut w całości winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszący zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Jasna 6.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 10:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 475
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji