UCHWAŁA NR 124/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
W sprawie: zmiany Uchwały Nr 178/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku wyrażającej zgodę na wzniesienie pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego na placu Gabriela Narutowicza w Płocku


UCHWAŁA NR 124/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku


W sprawie: zmiany Uchwały Nr 178/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku wyrażającej zgodę na wzniesienie pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego na placu Gabriela Narutowicza w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami:  Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806,  Nr 153 poz. 1271,  Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568,  Dz. U.  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. u. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Zmianie ulega treść Uchwały Nr 178/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego na placu Gabriela Narutowicza w Płocku, tj.  w § 1 skreśla się wyrazy: „na placu Gabriela Narutowicza”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

           Przewodnicząca
         Rady Miasta Płocka

         Elżbieta Gapińska

 


Uzasadnienie

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian dotyczących miejsca wzniesienia pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego, tj. skreśla się wyrazy na placu Gabriela Narutowicza w Płocku.         Zmiana ta spowodowana jest  odstąpieniem w chwili obecnej  od przebudowy placu Gabriela Narutowicza w Płocku.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 282
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji