UCHWAŁA NR 666/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 666/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.

Na podstawie  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594  i poz. 645)  i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst  Dz. U.  z 2012 r., poz. 1356 i poz. 405) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1
W załączniku do uchwały  Nr 43/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia   2002 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z  2003 r. Nr 13, poz. 395)  zmienionej uchwałą Nr 320/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003r. Nr 308, poz. 8314)      i Nr 431/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2012 r., poz. 6449) ust. 3  otrzymuje brzmienie:
„3. Ustalone w ust. 1 zasady odległości nie dotyczą punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, usytuowanych na terenie:
1/ Plac Stary Rynek,
2/ ul.Grodzka,
3/ ul.Tumska,
4/ kompleksów handlowo-usługowych położonych przy ulicach:
a) Miodowa 8,  tzw. „Dołek”,
b) Gierzyńskiego 17, tzw. „LKU”,
c) Dworcowa 2,  „Nowator”,
d) Rembielińskiego 3,
e) Nowy Rynek 1, tzw. „Antypodkowa”,
f) Tysiąclecia 10,
g) Dobrzyńska 13.
h) Warszawska 26  „Wieża ciśnień”.
§  2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                          Przewodniczący
                                                Rady Miasta Płocka


                                            Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 30 października 2013, godzina 10:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 612
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji