projekty uchwał

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. StaryRynek 1 (I piętro), odbędzie się IX Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Do pobrania: projekty uchwał


Porządek obrad
1/  Otwarcie obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka.
2/  Wręczenie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Zygmuntowi Markowi Mokrowieckiemu.
3/  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4/  Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Miasta Płocka z 26.05.2015 roku.
5/  Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płocka – analiza działań i wydatków w 2014 roku i plany na 2015 rok.
6/  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2014 rok.
7/  Informacja nt. funkcjonowania spółek sportowych SPR Wisła  Płock S.A. i Wisła Płock  S.A. w sezonie sportowym 2014/2015. Plany, cele i założenia na sezon 2015/2016.
8/  Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009 – 2014” za rok 2014.
9/  Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2014 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2014 rok,
b) rozpatrzenie  sprawozdania finansowego Gminy Miasto Płock,
c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok,
2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2014 rok:
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka za 2014 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta,
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015-2031,
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015,
5. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
6. przyjęcia programu polityki zdrowotnej: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2015-2016",
7. utworzenia filii Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku,
8. wprowadzenia Regulaminu Cmentarza komunalnego w Płocku,
9. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej,
10. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
11. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej,
12. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego,
13. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 109, położonej w Płocku przy ul. Nałkowskiej (obr.4),
14. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy al. Antoniego Roguckiego oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 387/4 o pow. 1715 m2 i 390/4 o pow. 294 m2, stanowiącej własność Gminy Płock,
15. ustalenia  nazwy  ulicy,
16. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku,
17. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku,
18. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana Artura Majewskiego w dniu 29 maja 2015 roku, dotyczącego uchwały Rady Miasta Płocka Nr 836/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku,
19. wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na celu analizę możliwości realizacji  przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Szpitala Świętej Trójcy w Płocku” w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego,
20. uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku,
21. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,
22. przyjęcia programu polityki zdrowotnej: „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017”.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
10/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12/ Interpelacje i zapytania radnych.
13/ Odpowiedzi na interpelacje.
14/ Sprawy różne.
15/ Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (wtorek, 23 czerwca 2015, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 002
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 18 sierpnia 2015, godzina 13:23
  • Historia aktualizacji

  • 18 sierpnia 2015, godzina 13:23 Aktualizacja danych
    23 czerwca 2015, godzina 09:04 Aktualizacja danych