Uchwała Nr 319/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003 roku
nabycia na rzecz Gminy Płock działki położonej w Płocku przy ulicy 3 – go Maja oznaczonej nr ewidencyjnym 353/4 o powierzchni 0,1873 ha oraz akceptacji ceny zakupu.

Uchwała Nr 319/XVII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada  2003 roku


w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Płock działki położonej w Płocku przy ulicy 3 – go Maja oznaczonej nr ewidencyjnym 353/4 o powierzchni 0,1873 ha oraz akceptacji ceny zakupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,Dz.U.z 2003 r. Nr 80 poz.717) – Rada Miasta Płocka postanawia:


§1


Wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Płock działki gruntu nr 353/4 o powierzchni 0,1873 ha położonej w Płocku przy ul.3-go Maja, której właścicielem jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku za cenę 199 081,- zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych)


§2


Źródło finansowania : Budżet Miasta Płocka 2003 r – Dział 700 Roz. 70005, 6050 – nr zadania : 41/WUGI/IG.


§3


Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.


§4


Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki


U Z A S A D N I E N I E

Aktem Notarialnym nr 5005/2000 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku nabyła działkę nr 353 o pow. 3470 m2 położoną w Płocku przy ul. 3-go Maja od osób fizycznych.

Działka nr 353/4 o powierzchni 1873 m2 powstała w wyniku podziału działki nr 353/1 zatwierdzonego decyzją nr WGN/I/7430 – 87/2001/2002 z dnia 11.02.2002 r.

Działka nr 353/4 w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budowę ulicy Misjonarskiej na odcinku od ul. Jachowicza do ul. 3-go Maja.
Zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego wartość przedmiotowego gruntu wynosi: 199 081,00 zł
tj. 106,29 zł/1m2.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 012
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji