UCHWAŁA NR 734/LII/10 z dnia 11 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 650/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na 2010 rok

UCHWAŁA NR 734/LII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 650/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na 2010 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 – j.t. ze zmianami: Dz.U. z 2007r. Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238, Dz.U. z 2008r. Nr 227 poz. 1505, Dz.U. z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175, Dz.U. z 2010r. Nr 47 poz. 278), art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493, Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.  984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. Z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na 2010 rok, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 650/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się  następujące zmiany:

1.w Zadaniach Miejskiego Programu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sposobach ich realizacji w zadaniu II „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Organizację oraz dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, przemoc w rodzinie, jak również z rodzin prawidłowo funkcjonujących.”

2.na stronie 17 - Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, budżet miasta Płocka  - dział 851, rozdział 85154

Lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota
1 173 150,00 zł, w tym:
- dysponentem do kwoty 129 620,00 zł jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku”

Lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ogółem – 2 292 710,00 zł.”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

Podstawą prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami). Realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego przez Radę Miasta Płocka.
Zmiana treści Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok wynika ze zwiększenia środków finansowych w wysokości 200 000,00 zł przeznaczonych na realizację Programu, które zostaną wykorzystane na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, przemoc w rodzinie, jak również z rodzin prawidłowo funkcjonujących.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 15 czerwca 2010, godzina 13:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 270
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 15 czerwca 2010, godzina 13:40
  • Historia aktualizacji

  • 15 czerwca 2010, godzina 13:40 Aktualizacja danych
    15 czerwca 2010, godzina 13:39 Aktualizacja danych