U C H W A Ł A Nr 34/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2002 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 678/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków emisji obligacji gminnych zmienionej Uchwałą Nr 768/XXXVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2001 roku oraz Uchwałą Nr 949/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku.
U C H W A Ł A Nr 34/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2002 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr 678/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków emisji obligacji gminnych zmienionej Uchwałą Nr 768/XXXVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2001 roku oraz Uchwałą Nr 949/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „b” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz art.48 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (z 1998 roku Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 roku Dz. U. Nr 38 poz. 360, Dz. U. Nr 49 poz. 485, Dz. U. Nr 70 poz. 778, Dz. U. Nr 110 poz. 1255, z 2000 roku Dz. U. Nr 6 poz. 69, Dz. U. Nr 12 poz. 136, Dz. U. Nr 48 poz. 550, Dz. U. Nr 95 poz. 1041, Dz. U. Nr 119 poz. 1251, Dz. U. Nr 122 poz. 1315, z 2001 roku Dz. U. Nr 45, poz. 497, Dz. U. Nr 46 poz. 499, Dz. U. Nr 98 poz. 1070, Dz. U. Nr 102 poz. 1116, Dz. U. Nr 125 poz. 1368, Dz. U. Nr 145 poz. 1623, z 2002 roku Dz. U. Nr 41 poz. 363, Dz. U. Nr 41 poz. 365, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 156 poz.1300, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz. 1685) oraz art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U Nr 120 poz. 1300) w związku z § 5 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 403/XVIII/99 z dnia 19 października 1999 roku w sprawie emisji obligacji gminnych zmienionej Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 465/XXII/00 z dnia 18 stycznia 2000 roku Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

W uchwale Nr 678/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków emisji obligacji gminnych zmienionej Uchwałą
Nr 768/XXXVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2001 roku oraz Uchwałą
Nr 949/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 ust. 1 pkt. "b” wyrazy:
"na łączną kwotę 25.500.000,00 zł." otrzymują brzmienie:

"na łączną kwotę 18.500.000,00 zł."
2. w § 1 ust. 1 pkt. "b" wyrazy:
"seria VIII - obligacje siedmioletnie na kwotę 8.000.000,00 zł” otrzymują brzmienie:

"seria VIII - obligacje siedmioletnie na kwotę 1.000.000,00 zł."
3. w § 1 ust. 1 dopisuje się pkt. "c" o brzmieniu:

"c) w 2003 roku Miasto Płock wyemituje obligacje na łączną kwotę 7.000.000,00 zł., tj.:

- seria IX - obligacje sześcioletnie na kwotę 3.000.000,00 zł.
- seria X - obligacje sześcioletnie na kwotę 4.000.000,00 zł. "

§ 2
Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia czynności wynikających z obligacji.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 243
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji