UCHWAŁA NR 621/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

UCHWAŁA NR 621/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,  poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52. poz. 420) i art. 18a, art. 19  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2006 r. Nr 121. poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz.1463;  z 2009 r. Nr 56, poz. 458) – uchwala się co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów - Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 260, poz. 8433, wprowadza się następujące zmiany:
1.  § 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwałą niniejszą Rada Miasta Płocka:
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz  terminy płatności opłaty od posiadania psów;
4) zarządza pobór opłaty w drodze inkasa, określa inkasenta i wysokość wynagrodzenia  za inkaso.”
2. Uchyla się § 5
§ 2
Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18a, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, określać zasady jej poboru oraz terminy płatności  jak również wprowadzać zwolnienia  przedmiotowe od opłat lokalnych inne niż wymienione w ustawie.
Wykreślenie z Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku          w sprawie opłaty od posiadania psów zapisów zawartych w § 1 pkt 4 oraz w § 5 pozwala uniknąć powielania zapisów zwolnień zawartych w art.18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
  


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 083
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji