Uchwała Nr 897/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

Uchwała Nr 897/LIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2006 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

Na podstawie art. 12 pkt  4 i 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759) z związku z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745), § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. 2004 r. Nr 200, poz. 2051 ze zmianą z 2005 r. Dz. U. Nr 40, poz. 382) oraz uchwałą Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dopisuje się pkt 8 w §1 regulaminu programu „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006” w następującym brzmieniu:

„8. Instytucja Wdrażająca - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.”

§ 2

Ustala się nową treść §7 ust. 1. regulaminu programu „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006” w następującym brzmieniu:

„1. Wypłata stypendium realizowana jest wg następujących zasad:
1) pierwsza wypłata po podpisaniu umowy przekazania stypendium - za koszty poniesione nie wcześniej niż po 1 września 2005 r. lub po dacie złożenia wniosku o finansowanie projektu przez miasto Płock w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze i odpowiednio w kwocie nie wyższej niż wynikająca z wielkości transzy środków finansowych przekazanych na realizację programu przez Instytucję Wdrażającą,
2) stypendium przyznane jest od września 2005 r. do miesiąca (włącznie) otrzymania świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa maturalnego, ale nie dłużej niż za okres 10 miesięcy,
3) wysokość wypłaconego stypendium nie może przekraczać średnio kwoty 150,00 zł miesięcznie,
4) koszty poniesione przez stypendystów na cele zgodne z § 3 zostaną zrefundowane na podstawie dokumentów o cechach dowodów 1*,
5) w kolejnych miesiącach w kwotach proporcjonalnych do upływu czasu lecz odpowiednio nie wyższych niż wynikające z kwot kolejnych transz środków finansowych przekazanych na realizację programu przez Instytucję Wdrażającą.”

§ 3

Dopisuje się pkt 6 w §1 regulaminu programu „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006” w następującym brzmieniu:

„6. Instytucja Wdrażająca - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.”

§ 4

Ustala się nową treść §7 ust. 1. regulaminu programu „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006” w następującym brzmieniu:

„1. Wypłata stypendium jest realizowana wg następujących zasad:
1) pierwsza rata wypłacona jest po podpisaniu umowy przekazania stypendium w wysokości odpowiednio nie wyższej niż wynikająca z kwot transz środków finansowych przekazywanych na realizację programu przez Instytucję Wdrażającą,
2) stypendium przyznane jest za okres 10 miesięcy, od października 2005 r. do lipca 2006 r.,
3) wysokość wypłaconego stypendium nie może przekraczać średnio kwoty 200,00 zł miesięcznie,
4) kolejne raty wypłacane są  następnych miesiącach w kwotach nie wyższych niż wynikające z kwot kolejnych transz środków finansowych przekazanych na realizacje programu przez Instytucję Wdrażającą.”

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


1* Za dowody księgowe rozumie się wyłącznie dowody księgowe spełniające wymogi art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

 


UZASADNIENIE

Projekt uchwały jest realizacją zaleceń zawartych w pismach
nr FS.OW-II/0724/0215/120/2006 i nr FS.OW-II/0724/0215/121/2006 z dnia 17.01.2006 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zalecających dokonanie zmian w regulaminach programów stypendialnych przyjętych uchwały Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r.


Zgodnie z informacją z ww. pism, w obydwu regulaminach programów stypendialnych należy określić wysokość przyznanego stypendium.
Nowe zapisy regulaminu „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006” realizowanego w ramach działania 2.2 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Poprzez Programy Stypendialne ZPORR określą, że
1) stypendium zostanie przyznane za okres od 1 września 2005 r. do miesiąca (włącznie) otrzymania świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa maturalnego, ale nie dłużej niż za 10 miesięcy,
2) wysokość wypłacanego stypendium nie może przekraczać średnio miesięcznie kwoty 150,00 zł,
3) wielkość rat wypłacanego stypendium uzależnione będzie od przekazywanych transz środków finansowych przez Instytucję Wdrażająca przeznaczonych na realizacje programu stypendialnego.
Natomiast nowe zapisy w regulaminie „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006” realizowanego w ramach działania 2.2 Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Poprzez Programy Stypendialne ZPORR określą, że
1) stypendium przyznane jest za okres 10 miesięcy od października 2005 r. do lipca 2006 r.,
2) wysokość wypłaconego stypendium nie może przekraczać średnio kwoty 200,00 zł miesięcznie,
3) wielkość wypłacanych rat stypendium uzależnione będzie od przekazywanych transz środków finansowych przez Instytucję Wdrażająca przeznaczonych na realizację programu stypendialnego.

Dodatkowo uściślono pojęcie Instytucji Wdrażającej.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 23 lutego 2006, godzina 10:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 057
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 23 lutego 2006, godzina 10:09
  • Historia aktualizacji

  • 23 lutego 2006, godzina 10:09 Aktualizacja danych