Załącznik Nr 1
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK

Załącznik Nr 1


ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK


Projekt budżetu miasta Płocka na 2006 rok będzie konstruowany wg następujących zasad:
- równości budżetowej
- jedności
- rzetelności
- pełnego ujęcia dochodów i wydatków
- efektywności i celowości gospodarowania środkami publicznymi


I. Dla spełnienia ww. zasad należy:
1.oszacować rzetelnie i starannie dochody oraz celowo i oszczędnie wydatki do projektu budżetu miasta na 2006 rok,
2.projekt budżetu miasta Płocka na 2006 rok skonstruować w oparciu o realizację dochodów i wydatków w 2005 rok,
3.przyjąć do projektu budżetu kwotę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określoną w oparciu o przewidywane wykonanie za 2005 rok oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych w III kwartale 2005 roku,
4.przyjąć do projektu budżetu kwotę dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o wysokości tych udziałów,
5.przyjąć do projektu budżetu kwotę subwencji ogólnej w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów z podziałem na część oświatową i równoważącą,
6.przyjąć do projektu budżetu kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych informacji o wysokości dotacji,
7.dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania własne i zlecone przekazać na wskazany cel,
8.założyć, że wskaźnik inflacji kształtować się będzie na poziomie wskaźnika Ministerstwa Finansów stanowiącego podstawę do opracowania budżetu państwa,
9.założyć wzrost cen wody i ścieków oraz cen biletów komunikacji miejskiej,
10.środki uzyskane z kredytów, pożyczek oraz dotacji przeznaczyć zgodnie z ich przeznaczeniem,
11.zabezpieczyć środki na pokrycie zobowiązań z tytułu obsługi zaciągniętego długu,
12.zapewnić środki na realizację obowiązkowych wydatków na zadania własne,
13.zapewnić środki na udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania samorządu gminnego, (art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
14.założyć, że jednostki budżetowe (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, placówki oświatowo - wychowawcze, przedszkola, żłobki, gimnazja, Miejski Zarząd Dróg, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zespół Obiektów Sportowych, Miejski Ogród Zoologiczny) mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w Uchwale Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku.

 

II. Konstruując projekt budżetu miasta Płock na 2006 rok należy uwzględnić:

1.realizację Uchwały Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka,
2.realizację Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005 – 2013, kierunkowo do 2020 r.,
3.realizację Uchwały Nr 751/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu pn. „Rozwój Historyczny Starówek w Środkowej i Wschodniej Europie dostosowany do Społecznych i Demograficznych Zmian” realizowanego w ramach programu INTERREG IIIB CADSES,

4.realizację Uchwały Nr 919/XLV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2001 roku w sprawie przyjęcia zadania pn. “Budowa II-giej przeprawy mostowej dla miasta Płocka wraz z drogami dojazdowymi” jako inwestycji strategicznej dla miasta Płocka, przewidzianej do realizacji w latach 2001 – 2009,
5.realizację Uchwały Nr 659/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2005 rok oraz prefinansowania inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odc. I i II,
6.realizację Uchwały Nr 660/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie otrzymania dofinansowania projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odcinka I i II”,
7.realizację Uchwały Nr 661/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2006 rok, niezbędnych dla realizacji projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006,
8.realizację Uchwały Nr 662/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2006 – 2007, niezbędnych dla realizacji projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” w związku ze zgłoszeniem inwestycji do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006,

9.dalszą realizację inwestycji w szczególności z zakresu infrastruktury technicznej, drogownictwa oraz oświaty i kultury,
10.realizację Uchwały Nr 575/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie realizacji budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe „Zagroda Miedza” w Płocku,
11.zasady refundacji przez Miasto Płock kosztów poniesionych przez osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne dla budownictwa mieszkaniowego,

12.prowadzenie polityki przestrzennej gminy na podstawie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta przyjętego Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 roku,
13.porządkowanie spraw własnościowych nieruchomości stanowiących własność Gminy i prowadzenie racjonalnej polityki obrotu nieruchomościami,

14.realizację Uchwały Nr 372/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Płocka,
15.realizację Uchwały Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008 oraz realizację Uchwały Nr 1080/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie polityki czynszowej, zmienionych Uchwałą Nr 693/ XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku,
16.realizację Uchwały Nr 690/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w budowie 61 mieszkań w latach 2005 – 2006,
17.realizację Uchwały Nr 1166/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w   sprawie przyjęcia Programu ścieżek rowerowych miasta Płocka na lata 2003 – 2006,
18.realizację Uchwały Nr 684/XXXII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2000 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki w mieście Płocku,
19.realizację Uchwały Nr 177/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Płock do projektu pod nazwą „Fundusz Grantowy dla Płocka”,
20.realizację Uchwały Nr 697/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych,
21.realizację Uchwały Nr 769/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie wniosku o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku,
22.realizację Uchwały Nr 486/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie „Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka” i „Planu gospodarki odpadami dla miasta Płocka” stanowiącego integralną część programu,
23.realizację programu komputeryzacji Urzędu Miasta,
24.pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych,
25.pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych w szczególności uzyskanie dofinansowania zadań w formie dotacji,
26.pozyskiwanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
27.realizację Uchwały Nr 705/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”,
28.realizację Uchwały Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów,
29.realizację Uchwały Nr 937/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płock,
30.realizację Uchwały Nr 703/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie programu pn. „Płock dla Przedsiębiorczych” skierowanego do osób bezrobotnych zamierzających podjąć na własny rachunek działalność gospodarczą.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 785
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji