UCHWAŁA NR 287/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock oznaczonych nr 2906/6 o pow. 0,1344 ha oraz nr 2901/12 o pow. 0,4961 ha położonych w Płocku przy ul. Kutrzeby na rzecz Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego z siedzibą w Łodzi, przy ul.Moniuszki 4a.

UCHWAŁA NR 287/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock oznaczonych nr 2906/6 o pow. 0,1344 ha oraz nr 2901/12 o pow. 0,4961 ha  położonych w Płocku przy ul. Kutrzeby na rzecz Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego z siedzibą w Łodzi, przy ul.Moniuszki 4a.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 37 ust.2 pkt 3, art. 67 ust.1 i 3 i art. 68 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i 1601; z 2007 roku Nr 69 poz. 468 i nr 173 poz.1218) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości  stanowiących własność Gminy Płock oznaczonych nr 2906/6 o pow. 0,1344 ha oraz nr 2901/12 o pow. 0,4961 ha  położonych w Płocku przy ul. Kutrzeby na rzecz Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego z siedzibą w Łodzi przy ul.Moniuszki 4a.

§2
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2906/6 oraz 2901/12 położonych w Płocku przy ul. Kutrzeby, na rzecz Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego z siedzibą w Łodzi, przy ul.Moniuszki 4a.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

W związku z prowadzonymi rozmowami z przedstawicielami Polskiego Związku Karate Tradycyjnego z siedzibą w Łodzi, przy ul.Moniuszki 4a, w sprawie budowy Akademii Karate Tradycyjnego w Płocku pismem z dnia 3 grudnia 2007r. wskazano Związkowi nieruchomości miejskie kwalifikujące się do ewentualnej realizacji tego typu przedsięwzięcia położone w Płocku przy ul.Kutrzeby, oznaczone
w ewidencji gruntów  za nr  2906/6 i 2906/12 o łącznej powierzchni 0,6305 ha.
W odpowiedzi na ofertę Miasta Płocka pismem znak: L.dz 162/12/2007 z dnia 19.12.2007r. Polski Związek Karate zaakceptował wskazane nieruchomości przy ul.Kutrzeby z jednoczesnym wskazaniem, że bezpośrednim inwestorem będzie Fundacja Rozwoju Karate Tradycyjnego z siedzibą
w Łodzi, przy ul.Moniuszki 4a. Tym samym pismem Związek wniósł o nieodpłatne przekazanie zaakceptowanych nieruchomości na rzecz Fundacji. Wolę prowadzenia budowy Akademii Karate Tradycyjnego w Płocku pismem znak: L.dz.19/12/2007 z dnia 19.12.2007r. potwierdziła Fundacja wnioskując o nieodpłatne przekazanie nieruchomości przy ul.Kutrzeby na jej rzecz.
W uzasadnieniu do wniosku o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na realizację budowy Akademii Karate Tradycyjnego w Płocku przedstawiciel Związku wyjaśnił, iż planowana inwestycja służyć będzie początkującym adeptom karate tradycyjnego z Płocka oraz członkom kadry narodowej. Obiekt bedzie spełniał wszelkie wymogi i normy zgodne z międzynarodowymi standardami. Docelowo Związek planuje wybudowanie 16-stu tego typów obiektów na terenie całej Polski.
Rekomendując Fundację Rozwoju Karate Tradycyjnego jako inwestora, Polski Związek Karate Tradycyjnego wyjaśnił, iż Fundacja jest właścicielem gruntów, na których aktualnie realizowane są dwie inwestycje: w Łodzi – pawilon sportowy Akademia Karate Tradycyjnego oraz w Starej Wsi gmina Przedbórz – Ośrodek Japońskich sztuk walki "Dojo – Stara Wieś". Ośrodek powstaje  przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu oraz Rządu Japońskiego, który przekazał na rzecz Fundacji, za pośrednictwem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej kwotę 1 200 000,00 zł i 60 000,00 Euro na wyposażenie ośrodka – sprzęt sportowy.
Nadto Fundacja Rozwoju Karate Tradycyjnego od lat wspiera działalność Polskiego Związku Karate Tradycyjnego poprzez współfinansowanie imprez sportowych. Do najbardziej prestiżowych należy wspólna organizacja między innymi: mistrzostw Świata w 1998r., mistrzostw Europy w latach 1992, 1999, 2006; Pucharu Świata w latach 2001, 2003, 2005, 2007 oraz Pucharu Europy w latach 2002 i 2006.
Fundacja zgodnie ze statutem prowadzi działalność mającą na celu rozwój kultury fizycznej, turystyki i sportu, a w szczególności karate tradycyjnego w Polsce.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, w szczególności niesioną pomoc instytucji państwowych i międzynarodowych w propagowaniu sportu, sukcesy polskich zawodników oraz uznanie za organizację wymienionych imprez przez międzynarodowe władze karate tradycyjnego zasadne jest udzielenie bonifikaty i wsparcie przedsięwziecia. Niniejsze należy do kompetencji Rady Miasta Płocka.
Zbycie prawa własności nieruchomości na rzecz fundacji nie może być nieodpłatne, niemniej jednak zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, może nastapić z pominięciem trybu przetargowego. Zbywajacy uprawniony jest ponadto do udzielenia nabywcy nie działającemu w celu osiągnięcia zysku i prowadzącemu działalność sportową, kulturalną
i oświatową bonifikaty indywidualnej, której wysokość uchwala Rada Miasta.
Zgodnie z § 3  Uchwały Nr 52/V/2007 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
Prezydent Miasta Płocka samodzielnie może decydować o zbyciu bezprzetargowym nieruchomości
o wartości nieruchomosci do 200. 000 zł.
Ponieważ wartość nieruchomości położonych przy ul. Kutrzeby wg wyceny rzeczoznawcy przekracza kwotę 200. 000 zł, na zbycie konieczna jest zgoda Rady Miasta.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 lutego 2008, godzina 07:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 520
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji