UCHWAŁA NR 215/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Narodowym Centrum Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”

UCHWAŁA NR 215/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Narodowym Centrum Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”


Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138. poz. 974. Nr 173, poz. 1218) –
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1


Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na przyjęcie zadania i środków na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” oraz zawarcia porozumienia z Narodowym Centrum Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


§ 2

Treść porozumienia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.    


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
      
§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 03.09.2007 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury przyznaje środki na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku - Pani Agata Mazur w dniu 17.07.2007r. złożyła wniosek o współfinansowanie zajęć chóru ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację powyższego programu. Warunkiem udziału szkoły w programie było zobowiązanie do pokrycia 40 % kosztów związanych z przeprowadzeniem zająć dydaktycznych z chórem. Środki te były zabezpieczone w ramach budżetu szkoły na 2007 rok.
Narodowe Centrum Kultury, które jest instytucją zarządzającą Ogólnopolskim programem rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” zakwalifikowało wniosek i dniu 25.10.2007r. przekazało umowę
Nr 680/2007 dot. przekazania środków finansowych na realizację programu w okresie od
3 września do 21 grudnia 2007r. Wobec tego koniecznym jest podpisanie porozumienia w sprawie realizacji powyższego zadania.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień zawartych z organami tej administracji. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania na podstawie porozumienia należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Niniejsza uchwała jest realizacją wymogu ustawowego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 07:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 300
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji